مطالعه ویتلوژنین القا شده در پلاسمای جنس نر ماهی حوض به عنوان بیومارکر مواجهه با برهم زننده‌های اندوکرینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان

3 گروه بیوشیمی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ماهی حوض ((Carassius auratus auratus از ماهیان آب شیرین و جزء اولین ماهیان اهلی شده و  آکواریومی به حساب می­آید. به منظور مطالعه میزان ویتلوژنین القاء شده پلاسما در این ماهی، از تیمارهای 17بتا- استرادیول، بیس فنول A (BPA)، نفتالن و بوتاکلر استفاده شد. بررسی حاضر طی دو مرحله مجزا انجام گرفت. در مرحله نخست، تیمارهای BPA، نفتالن و بوتاکلر با دوزهای µg/L500، µg/L200، µL/L28/0 طی مدت 15 روز به آکواریوم‌های حاوی ماهی حوض اضافه شدند و خون‌گیری در روزهای پنجم، دهم و پانزدهم انجام شد. در مرحله دوم، تیمارهای 17بتا- استرادیول، BPA، نفتالن و بوتاکلر به ترتیب با دوزهای mg/mL5/0، mg/Kg50، mg/Kg50 و µL20، مستقیما به ماهی‌ها تزریق شدند و پس از 48 ساعت خون‌گیری صورت گرفت. بعد از جداسازی پلاسما، با استفاده از تست ALP میزان فسفات و ویتلوژنین هر یک از تیمارها اندازه‌گیری و محاسبه شد. نتایج به دست آمده از مرحله اول نشان داد بین مقادیر ویتلوژنین تیمارها و گروه شاهد اختلاف معنی‌دار وجود دارد (05/0P<). در بین تیمارها ابتدا 17بتا- استرادیول و سپس BPA بیش‌ترین میزان ویتلوژنین را به خود اختصاص دادند. از لحاظ آماری بین دو تیمار نفتالن و بوتاکلر اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. در مرحله دوم، نتایج به دست آمده اختلاف معنی‌داری را بین گروه شاهد و سایر تیمارها نشان داد (05/0P<0.05)، در حالی که بین دو تیمار BPA و نفتالن اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. با توجه به نتایج به دست آمده در این بررسی BPA، نفتالن و بوتاکلر با القاء ساخت ویتلوژنین در هر دو مرحله آزمایش، نشان دادند که می­توانند به عنوان EDC در نظر گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها