تعیین محدوده کشندگی و غلظت کشنده (LC50) سولفات مس در قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بیوتکنولوژی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 دانشیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 دانشجوی دوره دکترای تخصصی بهداشب و بیماری آبزیان دانشکده دامپزشکی تهران

4 کارشناس ارشد شیلات، مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی شهید مطهری، یاسوج

5 کارشناس ارشد آلودگی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

6 کارشناس ارشد شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

هدف از این مطالعه تعیین غلظت کشنده (LC50 96h)، سولفات مس بر روی بچه ماهی قزل‌آلای رنگین­کمان (با میانگین وزن 39/0±0/10 گرم) است. آزمایش سمیت حاد به روش ساکن (Static) و بر اساس دستورالعمل استاندارد O.E.C.D. به مدت 96 ساعت روی بچه ماهی قزل­آلای رنگین‌کمان انجام شد. در آزمایش محدوده کشندگی سولفات مس روی بچه ماهی قزل­آلای رنگین‌کمان mg/L 1000-1 تعیین شد. در طی مدت زمان 24 الی 96 ساعت با افزایش غلظت سولفات مس مرگ و میر بچه ماهیان افزایش پیدا کرد. میزان LC50 48h نسبت به میزان LC50 24h کاهش داشت. همچنین غلظت کشنده در مدت زمان 72 ساعت نسبت به 24 و 48 ساعت کاهش واضحی را نشان داد. میزان غلظت کشنده 24، 48، 72 و 96 ساعته به ترتیب برابر با 10، 37/8، 79/4 و 96/0 میلی‌گرم بر لیتر بود. با توجه به این که درجه‌بندی سمیت مواد با استفاده از میزان LC50 96h مشخص می‌شود، از این نظر سولفات مس از نظر سمیت برای بچه ماهی قزل­آلای رنگین‌کمان «خیلی سمی» محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها