بهبود شاخص‌های رشد، بازماندگی، فاکتورهای خونی- ایمنی و تراکم باکتریایی روده ماهی آزاد دریای مازندران (Salmo trutta caspius Kessler, 1870) تحت تاثیر سطوح مختلف پروبیوتیک بتاپلاس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیلات، دانشکده تحصیلات تکمیلی، پردیس علوم و تحقیقات گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران

3 استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

چکیده

به منظور بهبود شاخص‌های رشد، بازماندگی، فاکتورهای خونی و ایمنی هومورال و همچنین بررسی تغییرات جمعیت میکروبی روده، اثرات پروبیوتیک بتاپلاس (Beta-Plus) روی ماهی آزاد دریای مازندران مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور 585 قطعه ماهی آزاد جوان با میانگین وزنی 5±105 گرم در 15 حوضچه با تراکم 39 قطعه در 1500 لیتر، به مدت 3 ماه مورد پرورش و مطالعه قرار گرفت. از سطوح متفاوت پروبیوتیک بتاپلاس (صفر، 5/0، 1، 5/1 و 2 کیلوگرم در هر تن خوراک) در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار استفاده شد. نتایج نشان داد با افزودن پروبیوتیک به خوراک، شاخص­های رشد همچون وزن نهایی، درصد افزایش وزن، FCR و SGR به طور معنی­داری بهبود یافت (05/0P<). همچنین ماهیان تیمار 3 (میزان 5/1 کیلوگرم بتاپلاس در هر تن) نسبت به سایر گروه­ها بهترین عملکرد را در روند پرورش ماهی آزاد دریای مازندران نشان دادند. از بین پارامترهای خونی، گلبول­های سفید (WBC) تفاوت معنی‌داری را نشان ندادند (05/0P>)، در حالی که پروبیوتیک موجب کاهش گلبول­های قرمز (RBC)، هموگلوبین (Hb) و هماتوکریت (HTC) شد (05/0P<). همچنین افزودن بتاپلاس به خوراک موجب افزایش جمعیت باکتریایی مفید در ماهیان شد (05/0P<) اما تغییری در میزان ایمونوگلوبین (IgM) دیده نشد (05/0P>). بنابراین مکمل بتاپلاس به عنوان یک محرک رشد مناسب در پرورش آزاد ماهیان دریای مازندران معرفی شد.

کلیدواژه‌ها