تاثیر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

2 استادیار گروه شیلات دانشگاه گنبد کاووس

3 استادیار گروه شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 عضو باشگاه پزوهشگران جوان و نخبگان شهرکرد

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر اپتیمون جیره، به عنوان محرک رشد حاوی نوکلئوتید، بر پارامتر­های بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور معمولی انجام گرفت. بدین منظور میزان کمپلمان 3C و 4C، پروتئین کل، آلبومین، تری­گلیسرید، گلوکز، کورتیزول و کلسترول در سرم خون ماهی مورد بررسی قرار گرفت (240 قطعه). اپتیمون در چهار سطح 0، 5/0، 1 و 5/1 درصد به جیره غذایی اضافه شد و جیره فاقد نوکلئوتید برای تغذیه تیمار شاهد مورد استفاده قرار گرفت.  از هر جیره به صورت تصادفی برای ماهیان با متوسط وزن اولیه 2/0±74/4 گرم سه تکرار در نظر گرفته شد. بعد از 8 هفته تیمار، نتایج سنجش پارامتر­های بیوشیمیایی خون نشان داد نوکلئوتید بر پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون اثر مثبت داشت و تیمار حاوی 1 درصد نوکلئوتید دارای بیش‌ترین میزان کمپلمان 3C و 4C، پروتئین کل، آلبومین، گلوکز و کلسترول بود (05/0P<). نتایج این پژوهش بیانگر این بود که نوکلئوتید جیره در سطح 1 درصد بیش‌ترین اثر مثبت را بر پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور معمولی داشت.

کلیدواژه‌ها