اثر محافظتی پری‌بیوتیک تجاری ایمونوژن بر عوارض هیستوپاتولوژیک کبد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجهه تجربی با عفونت Aeromonas hydrophila

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشجوی دکتری شیلات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد

3 کارشناس ارشد شیلات، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

4 دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات، گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

استفاده از پری­بیوتیک­ها به عنوان مواد غذایی غیرقابل هضم که به طور موثری سلامتی میزبان را از طریق تحریک و یا محدود کردن رشد یک گونه یا گونه‌های محدودی از باکتری‌های مفید موجود در روده تحت تاثیر قرار می‌دهند، ایده جدیدی است که در آبزی پروری شکل گرفته است. هدف از مطالعه حاضر نیز بررسی اثر حفاظتی پری­بیوتیک تجاری ایمونوژن بر عوارض کبد در رژیم غذایی ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان آلوده به عفونت Aeromonas hydrophila است. این مطالعه بر روی 180 قطعه بچه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان با میانگین وزن ابتدایی 49/1±65/81 گرم در شرایط آزمایشی در سه گروه تیمار شامل تیمار اول، ماهیان تغذیه شده با جیره پایه به عنوان تیمار شاهد، تیمار دوم، ماهیان تغذیه شده با جیره پایه و تیمار سوم شامل ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی مکمل پری­بیوتیک تجاری ایمونوژن، انجام شد (هر گروه با سه تکرار). پس از دوره 6 هفته­ای تیمار، ماهیان تیمار دوم و سوم در مواجهه با باکتری A. hydrophila قرار داده شدند. نتایج نشان داد که عوارض هیستوپاتولوژیکی ناشی از مواجهه مانند نکروز هپاتوسیت‌ها، واکوئول­زایی سیتوپلاسمی، دژنره شدن هسته و ادم بین سلولی در کبد ماهیان تیمار شده با جیره فاقد ایمونوژن (تیمار دوم) بیش‌تر از ماهیان تیمار شده با جیره حاوی ایمونوژن بود. نتایج حاکی از اثرات مطلوب افزایش مقاومت کبد ماهی قزل‌آلای تغذیه شده با ایمونوژن در مواجهه با عفونت باکتریایی است.

کلیدواژه‌ها