بررسی فعالیت ضدباکتریایی و ضدقارچی سیانوباکتری Anabaena sp جدا شده از تالاب‌های استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی

2 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان

چکیده

سیانوباکترهای هتروسیست­دار گروهی از میکروارگانیسم‌های­ تثبیت­کننده­ ازت هوا هستند که به طور طبیعی در خاک مرطوب مزارع برنج و آب­های شیرین تالاب­ها رشد می­کنند. سیانوباکتری‌ها منبع مهمی برای متابولیت‌های ثانویه هستند و می‌توانند انواع ترکیبات ضدباکتری، ضدقارچ، ضدلارو، ضدپروتوزوآ، ضدجلبک و به طور کلی ترکیبات ثانویه سمی تولید کنند. با توجه به کاربردهای وسیع صنعتی و دارویی سیانوباکتری‌ها، یکی از گونه‌های بومی جنسAnabaena در تالاب‌های استان گیلان مورد مطالعه قرار گرفت. میکروارگانیسم‌های مورد استفاده برای بررسی فعالیت ضدباکتریایی و ضد قارچی شامل باکتری­های Bacillus subtilis، Pseudomonas aeruginosa، Escherichia coli و Micrococcus luteus و قارچ‌های Fusarium fujikuroRhizoctonia solani، Colletotrichum sp. 62 و Saccharomyces cerevisiae بودند. قدرت ضدمیکروبی عصاره­های آبی، اتانولی، متانولی و استنی به دست آمده از Anabaena با روش انتشار دیسک در محیط جامد و مقایسه آن‌ها با نمونه شاهد (بدون عصاره) از طریق اندازه‌گیری هاله عدم رشد بررسی شد. تتراسایکلین به عنوان کنترل مثبت برای باکتری­ها و مانکوزب برای قارچ­ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که عصاره‌های مختلف Anabaena sp. مورد استفاده در این بررسی در مقابل باکتری‌ها و قارچ‌های مورد آزمایش اثرات بازدارنده نداشت.

کلیدواژه‌ها