اثر جایگزینی آرد ماهی با کنجاله آفتابگردان بر رشد، شاخص‌های هماتولوژیک و بیوشیمیایی پلاسما در بچه ماهیان انگشت‌قد کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا

2 استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا

3 استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیرات جایگزینی آرد ماهی با کنجاله آفتابگردان بر رشد، شاخص­های خونی و بیوشیمیایی پلاسمای بچه­ماهیان انگشت­قد کپور معمولی است. ­ماهیان با وزن متوسط 36/0±03/3 گرم، به مدت 10 هفته با پنج جیره حاوی سطوح جایگزینی صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد آرد ماهی با کنجاله آفتابگردان تغذیه شدند. در انتهای دوره، خون‌گیری از ساقه دمی انجام گرفت و شاخص‌های خونی شامل تعداد گلبول­های قرمز و سفید، درصد افتراقی گلبول‌های سفید، هموگلوبین، هماتوکریت، متوسط حجم گلبول قرمز، متوسط هموگلوبین هر گلبول، متوسط غلظت هموگلوبین هر گلبول و برخی شاخص‌های بیوشیمیایی پلاسما شامل تری­­گلیسرید، کلسترول و گلوکز اندازه­گیری شدند. مطابق نتایج، وزن نهایی در تیمارهای 25 و 100 درصد به ترتیب افزایش و کاهش معنی‌داری نسبت به سایر تیمارها داشت (05/0>P). هیچ یک از شاخص­های خونی بین تیمارها تفاوت معنی­داری نداشتند (05/0<P). در شاخص­های بیوشیمیایی پلاسما در تیمار 100 درصد، کاهش معنی­دار سطح تری­گلیسرید وجود داشت (05/0>P) و میزان کلسترول در گروه شاهد به طور معنی‌داری بیش‌تر بود (05/0>P)، اما میزان گلوکز بین تیمارها تفاوت معنی­داری نداشت (05/0<P). بر اساس نتایج این مطالعه، جایگزینی آرد ماهی با کنجاله آفتابگردان تا سطح 75 درصد در جیره کپور معمولی انگشت­قد پیشنهاد می­ شود.

کلیدواژه‌ها