اثرات ضدسرطانی عصاره جلبک قرمز Laurencia caspica بر رده سلولی T47D سرطان پستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دریا، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

2 استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

3 استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده

برای درمان سرطان استفاده از ترکیباتی گیاهی و جانوری مختلفی در دست بررسی است. در پژوهش حاضر نیز اثر ضدسرطانی جلبک قرمز Laurencia caspica که یکی از ماکروجلبک‌های اکوسیستم دریای خزر است، مورد مطالعه قرار گرفته است. از این رو اثر سمیت و تغییر بیان ژن سرکوبگر nm23 به وسیله تیمار با عصاره جلبک L. caspica ارزیابی شد. به این ترتیب که جلبک L. caspica از سواحل رامسر جمع‌آوری شد و عصاره هیدروالکلی آن به کمک روش پرکولاسیون با حلال متانول %50 تهیه شد. رده سلولی T47D سرطان پستان در حضور غلظت‌های 25، 50، 100، 200، 400 و 800 میکروگرم در میلی‌لیتر عصاره کشت داده شد و با تست MTT توان کشندگی عصاره بررسی شد. استخراج RNA انجام و cDNA سنتز شد. آغازگرهای اختصاصی برای ژن‌های nm23 و B-actin طراحی و میزان بیان ژن سرکوبگر nm23 نسبت به ژن مرجع B-actin در غلظت IC50 با استفاده از روش Real Time PCR کمی، مورد بررسی قرار گرفت. استفاده از روش MTT نشان داد که عصاره جلبک، رشد سلول‌های T47D را به صورت وابسته به دوز کاهش داد و همچنین در غلظت 175 میکروگرم بر میلی‌لیتر رشد 50 درصد از  سلول‌ها مهار شد. نتایج Real Time PCR نشان داد که بیان ژن سرکوبگر nm23 از نظر آماری به طور معنی‌داری افزایش یافت در صورتی که بیان ژن B-actin تغییری حاصل نکرد.

کلیدواژه‌ها