بررسی بعضی از شاخص‌های زیستی چهار گونه‌ جنس Alosa در سواحل دریای خزر (محدوده سواحل خزرآباد ساری تا بابلسر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه مازندران

3 دانشیار پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، موسسه تحقیقات علوم شیلات کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

هدف از این مطالعه مقایسه بعضی از ویژگیهای زیستی شامل طول کل، وزن بدن، سن و جنسیت چهار از جنس Alosa (Alosa braschnikowi، A. kessleri، A. saposchnikowii و A. caspia) در سواحل استان مازندران در دریای خزر می باشد. براساس نتایج بدست آمده بیشترین میانگین(± انحراف معیار) طول کل و وزن بدن مربوط به گونه A.braschnikowi بترتیب 32/4±65/27 سانتیمتر و 25/172±05/262 گرم بوده است. همبستگی معنی داری بین طول کل و وزن بدن ماهی در هر چهار گونه مشاهده شد(0.001>P). نسبت جنسی نر:ماده چهار گونه بترتیب 35/1:1، 28/1:1، 40:1/1 و 38/1:2 بوده و فقط نسبت جنسی گونه A.saposchnikowii نسبت به 1:1 اختلاف معنی داری داشته است. شاخص گنادوسوماتیک (GSI) در بین چهار گونه شگ ماهی دریای خزر از تفاوت معنی داری برخوردار است(P

کلیدواژه‌ها