فیلوژنی مولکولی حلزون مخروطی دریایی Conus frigidus Reeve, 1848 از سواحل خلیج فارس (لارک و قشم) با استفاده از بارکدگذاری DNA

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 دانشیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر

3 استادیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر

4 استاد گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

5 استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان

چکیده

حلزون مخروطی Conus frigidus شکم‌پای دریایی شکارگر و سمی از کلاد Virgiconus است که در سواحل قشم و لارک یافت می­شود. گونه‌های این کلاد از نظر ریخت‌شناختی بسیار شبیه به هم هستند و گاهی به خطا نامگذاری می‌شوند. بنابراین، شناسایی مولکولی آن‌ها حائز اهمیت است. در این مطالعه، استخراج DNA به روش CTAB انجام شد. از قطعه ژن COI به عنوان بارکد در شناسایی این گونه استفاده شد. پس از تکثیر قطعه ژن و توالی‌یابی آن، درخت‌های تبارشناسی با استفاده از نرم‌افزارهای MEGA 6 و MrBayes 3.2 ترسیم شدند. نتایج نشان داد توالی‌های نوکلئوتیدی قطعه ژن COI گونه C. frigidus در دو ساحل قشم و لارک با توالی گونه C. frigidus از ناحیه اندوپاسفیک تنها در یک نوکلئوتید اختلاف داشتند. رسم درخت تبارشناسی گونه‌های کلاد Virgiconus بیانگر تفاوت چشمگیر این گونه با گونه‌های مختلف در این کلاد بود. از این رو، به نظر می رسد که خواستگاه C. frigidus خلیج فارس، از گونه‌های مشابه آن در سواحل اقیانوس هند و آرام باشد. زمانی که شناسایی گونه‌ها به دلیل شباهت‌های ریخت‌شناسی در کلاد Virgiconus مشکل می‌شود، شناسایی بر اساس ژن COI در تفکیک گونه‌ها بسیار مفید خواهد بود.

کلیدواژه‌ها