اثر آفت‌کش دلتامترین بر میزان آنزیم استیل‌کولین استراز در دوکفه‌ای Mytilaster lineatus

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد محیط زیست، مدیر فضای سبز شرکت خصوصی

2 دانشیار گروه زیست‌دریا، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی

3 استادیار گروه سم‌شناسی، دانشکده داروسازی، دانشگاه تهران

چکیده

در مطالعه حاضر به بررسی اثر آفت‌کش دلتامترین بر روی فعالیت آنزیم استیل‌کولین استراز در دوکفه‌ای Mytilaster lineatus پرداخته شده است. بر اساس این مطالعه فعالیت آنزیم استیل‌کولین استراز در دوکفه‌ای  M. lineatus در معرض غلظت‌های زیر حد کشندگی سم دلتامترین، در کمترین غلظت (5/0 میلی‌گرم در لیتر) برابر با 1291/0±665/15 میکرومول در دقیقه در میلی‌گرم پروتئین و در بیشترین غلظت (1 میلی‌گرم در لیتر) برابر با 4334/0±912/11 میکرومول در دقیقه در میلی‌گرم پروتئین سنجش شد. همچنین با توجه به نتایج آماری به دست آمده به روش آنالیز واریانس یک‌طرفه، برای سم دلتامترین در غلظت 5/0 میلی‌گرم در لیتر اختلاف معنی­داری در سطح فعالیت آنزیم استیل‌کولین استراز در دوکفه‌ای M. lineatus دیده نشد (05/0<P). ولی  درغلظت‌های 75/0 میلی‌گرم در لیتر و 1 میلی‌گرم در لیتر سم دلتامترین اختلافات معنی‌داری در سطوح فعالیت آنزیم استیل‌کولین استراز مشاهده شد (05/0>P). نتایج به دست آمده از بررسی سطوح فعالیت آنزیم استیل‌کولین استراز در دوکفه‌ای M. lineatus در برابر سم دلتامترین در غلظت‌های زیر حد کشندگی، نشان داد که اثر بازدارندگی سم دلتامترین بر فعالیت این آنزیم از غلظت 75/0 میلی‌گرم در لیتر نمایان شد و با افزایش بیشتر غلظت دلتامترین فعالیت آنزیم استیل‌کولین استراز نیز بیشتر کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها