تثبیت آنزیم پروتئاز Penaeus vanamei بر روی نانولوله‌های کربنی و بررسی فعالیت و پایداری آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان

2 استادیار گروه بیوشیمی، دانشکده علوم، دانشگاه هرمزگان

چکیده

پسماند صنعت آبزیان غنی از پروتئین بوده و بهترین راه بدست آوردن این مواد آلی استفاده از آنزیم‌های پروتئاز است. از این رو، انتخاب یک پروتئاز مقاوم از یک گونه آبزی و استفاده از یک بستر مناسب برای تثبیت و استفاده طولانی مدت آن بسیار با اهمیت است. در این پژوهش پروتئاز خالص شده از میگوی Penaeus vanamei روی نانولوله‌های کربنی چندجداره (MWCNTS) تثبیت شد. پس از فعال کردن نانولوله‌ها با اسید نیتریک، به منظور اتصال الکترواستاتیک آنزیم به آن، محلول پروتئینی با غلظت mg/mL7 به نانولوله‌ها اضافه شد و محلول به دست آمده به مدت 4 ساعت در دمای C°10 انکوبه شد. بعد از 3 بار شستشو با بافر فسفات (pH 5/7)، نانوآنزیم در mL1 بافر فسفات حل شد. بر اساس نتایج به دست آمده، تثبیت آنزیم روی بستر نانولوله‌های کربنی، پایداری طولانی مدت، پایداری حرارتی و پایداری درpH های بحرانی را به میزان قابل توجهی بهبود بخشید. دمای بهینه آنزیم تثبیت شده از60 به C°80 افزایش یافت و pH بهینه تغییری نکرد. شاخص‌های سینتیکی آنزیم (Km و kcat) نیز در هنگام تثبیت دستخوش تغییر شدند. این نتایج نشان می‌دهد که از آنزیم پروتئاز Penaeus vanamei تثبیت شده بر روی نانولوله‌های کربنی چندجداره، به دلیل پایداری بالا، می‌توان برای کاربردهای بیوتکنولوژی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها