شناسایی و آنالیز توالی cDNA کد کننده پروتئین شوک حرارتی 90 کیلو دالتون (Hsp90) در ماهی سفید (Rutilus frisii kutum)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان

2 استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان

3 مربی پژوهشی بخش بانک مولکولی، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

4 استادیار گروه علوم دریایی، پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر، دانشگاه گیلان

چکیده

گروهی مهمی از چاپرون‌ها که به پروتئین‌های شوک حرارتی (Hsp) معروف هستند، وظیفه اصلی آن‌ها نظارت بر تاخوردگی پروتئین‌های درون سلولی است. پروتئین Hsp90 که فراوان‌ترین پروتئین در سلول‌های یوکاریوتی نیز است )حدود ٪2-1 از کل پروتئین‌های سلول) علاوه بر نقشی که ذکر شد در امور دیگر مانند ایجاد کمپلکس پروتئین‌های مسیرهای انتقال پیام، حائز اهمیت است. در این پژوهش Hsp90 گونه Rutilus frisii kutum ماهی سفید که گونه بومی ایران است مورد بررسی قرار گرفت. از آنجایی که اطلاعاتی در مورد توالی ژن hsp90 در ماهی سفید در دست نبود ابتدا توالی این ژن به کمک تکنیک PCR و توالی‌یابی محصول PCR به دست آمد. نتایج نشان داد که این توالی همولوژی بالای 97 درصد با hsp90 گونه‌های Cyprinus carpio و Gobiocypris rarus داشت. طول کامل ژن hsp90 مورد مطالعه 2181 نوکلئوتید مطابق با 727 ریشه آمینو اسید به دست آمد.

کلیدواژه‌ها