مکان‌یابی ایمونوهیستوشیمیایی پروتئین‌های انتقال دهنده یون در ساختار دریچه مارپیچی روده بچه تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin, 1897) طی انتقال ناگهانی از آب شیرین به آب دریای خزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور.

2 استاد گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور

3 دانشیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور

4 دانشیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس

چکیده

در این مطالعه تاثیر انتقال مستقیم از آب شیرین (FW) به آب لب‌شور دریای خزر (CSW، شوری ‰11) بر توان تنظیم یونی در یچه مارپیچی در روده بچه تاس‌ماهی ایرانی Acipenser persicus (41/0±55/2 گرم) بررسی شد. مکان­یابی پروتئین­های انتقال دهنده یون مانند Na+,K+-ATPase (NKA)، Na+,K+,2Cl (NKCC) و Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator (CFTR) پس از 10 روز انتقال مستقیم از FW به CSW به روش ایمونوهیستوشیمی انجام شد. مکان­یابی همزمان NKA و NKCC در سیتوپلاسم دریچه مارپیچی ماهیان نگهداری شده در FW و CSW نشان داد که این دو پروتئین تحت تاثیر شوری قرار نگرفتند. به علاوه، کانال آنیونی CFTR نیز در سیتوپلاسم انتروسیت­ها و بیشتر متمایل به قسمت راسی سلول شناسایی شد. بر اساس نتایج به دست آمده، دریچه مارپیچی روده بچه تاس­ماهیان ایرانی بیشتر در جذب مواد غذایی نقش داشت و به طور غیر مستقیم در تنظیم یونی شرکت می‌کرد. به علاوه، این اندام در بچه ماهیان (با وزن 3-2 گرم) از لحاظ تکامل فیزیولوژیکی در وضعیت مناسبی قرار داشته، آمادگی بچه ماهیان را برای مواجه شدن با شوری آب دریای خزر فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها