بررسی بیان ژن CYP19(a) و عملکرد تولیدمثلی ماهی گورخری (Danio rerio) تغذیه شده با جیره غنی شده با عصاره گیاه پنج انگشت (Vitex agnus castus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استاد گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 استادیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

آروماتاز P450 (CYP19(a)) یک آنزیم استروئیدوژنیک کلیدی در تبدیل آندروژن به استروژن است که نقش مهمی را در تمایز جنسی و تکامل گناد ایفا می‌کند. از این رو، در مطالعه حاضر به بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه پنج انگشت بر عملکرد تولیدمثلی، نسبت جنسی و بیان یکی از مهمترین ژن‌های­ مرتبط با جنسیت (CYP19(a))، با استفاده از روش RT-PCR در ماهی گورخری پرداخته شد. لاروها پس از تفریخ با جیره غذایی آزمایشی در چهار سطح 0 (گروه شاهد 0T)، 5 (1T)، 10 (2T) و 15 (3T) گرم عصاره در هر کیلوگرم غذا به مدت 45 روز تغذیه شدند. به منظور انجام بیان ژن، نمونه‌برداری از ماهیان در روزهای 4، 7، 10، 15، 30 و 45 پس از تفریخ، صورت گرفت. نرمال‌سازی بیان ژن هدف با استفاده از ژن مرجع β-actin و آنالیز نتایج بیان ژن با استفاده از روش ∆∆CT- 2­ صورت گرفت. ﻋﻤﻠﻜﺮد تولیدمثلی در تیمارهای 2T و 3T به طور معنی­داری بهتر از سایر تیمارها بود؛ به طوری که هماوری مطلق، شاخص گنادی و طول و وزن لاروها در این تیمارها بالاتر بود (05/0>P). با افزایش غلظت عصاره در جیره، ﻧﺴﺒﺖ جنس ماده به نر افزایش یافت (05/0>P). به طوری که در تیمار 3T، منجر به تولید 23/87 درصد جنس ماده شد. تحت تاثیر عصاره بیان ژن CYP19(a) نیز افزایش یافت، به طوری که در زمان تمایز گنادها (45 روز پس از تفریخ) بالاترین بیان این ژن‌ها صورت گرفت. در مجموع، می­توان استفاده از تیمار 3T را برای دستیابی به بهترین عملکرد تولیدمثلی و درصد بالاتری از جنس ماده در ماهی گورخری به عنوان گونه مدل در آبزی‌پروری، پیشنهاد کرد.

کلیدواژه‌ها