بررسی اثر تجویز خوراکی سطوح مختلف پروبیوتیک Lactobacillus casei بر برخی آنزیم‌های گوارشی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان انگشت‌قد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیلات، گروه تکثیر و پرورش آبزیان، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه تکثیر و پرورش آبزیان، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

پروبیوتیک‌ها مکمل­های غذایی زنده­ای هستند که از طریق بهبود بار میکروبی روده میزبان­، تاثیرات سودمندی را در آن ایجاد کرده، سبب بهبود جذب مواد غذایی از روده می‌شوند. هدف از این مطالعه بررسی اثر تجویز خوراکی سطوح پروبیوتیک Lactobacillus casei (PTCC1608) بر برخی آنزیم­های گوارشی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان است. از این رو، 4800 قطعه بچه ماهی قزل‌آلا، با وزن متوسط 5/5±6/32 گرم در چهار تیمار با سه تکرار  به صورت تصادفی تقسیم شدند (هر تکرار با 400 قطعه ماهی). ماهیان تیمارهای A، B و C به ترتیب با جیره‌های غذایی حاوی 106×5، 107×5 و CFU/mL108×5 L. casei به مدت 60 روز غذادهی شدند. یک تیمار نیز به عنوان تیمار شاهد با شرایط کاملا مشابه اما بدون اضافه کردن باکتری به خوراک در نظر گرفته شد. با اندازه‌گیری فعالیت آنزیم­های آلفا آمیلاز، ترپسین و کموتریپسین در روز 60 مشخص شد تیمارهایی که از پروبیوتیک با جیره حاوی CFU/mL106×5 L. casei تغذیه شده بودند در مقایسه با گروه شاهد اختلاف معنی­دار داشتند (05/0P˂). اما در سایر تیمارهایی که با غلظت­های دیگر پروبیوتیک تغذیه شده بودند، اختلاف معنی­داری در فعالیت این آنزیم­ها نسبت به گروه شاهد مشاهده نشد (05/0P>). همچنین فعالیت آنزیم­های آلکالین فسفاتاز، لیپاز و پروتئاز در تیمارهای که از پروبیوتیک با غلظت‌های 106×5 و CFU/mL107×5 استفاده شده بود، افزایش معنی‌داری را نسبت به شاهد نشان داد (05/0P˂). بر اساس نتایج این مطالعه، افزودن پروبیوتیک L. casei با غلظت CFU/mL106×5 به خوراک ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان انگشت‌قد، به عنوان مناسب­ترین غلظت، باعث بهبود فعالیت آنزیم­های گوارشی ماهی قزل‌آلا می‌شود، ولی غلظت­های بالاتر آن، اثرات منفی بر ماهی قزل‌آلا دارد.

کلیدواژه‌ها


آذری تاکامی ق. 1363. اصول تکثیر و پرورش ماهی. انتشارات وزارت کشاورزی. معاونت شیلات و آبزیان. 167ص.
پورامینیم. و حسینی‌فر ح. 1386. کاربرد پروبیوتیک‌ها و پربیوتیک‌ها در آبزی‌پروری. انتشارات موج سبز. 104ص.
ضیایی‌نژادس.،رفیعیغ.،میرواقفیع.و فرحمند ح. 1394. بررسی تاثیر باکتری‌های باسیلوس سابتیلیس و لاکتوباسیلوس پلانتاروم در شاخص‌های رشد، بازماندگی و فلور میکروبی دستگاه گوارش لارو ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) با شیوه‌های رسانش مختلف. شیلات، مجله منابع طبیعی ایران، 68(2): 298-287.
Adamek Z., Hamackova J., Kouril J., Vachta R. and Stibranyiova I. 1996. Effect of Ascogen probiotics supplementation on farming success in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and wels (Silurus glanis) under conditions of intensive culture. Krmiva (Zagreb), 38(1): 11–20.
Ahmadnia Motlag H.R., Farhangi M., Rafiee G.H. and Noori F. 2012. Modulating gut microbiota and digestive enzyme activities of Artemia urmiana by administration of different levels of Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis. Aquaculture International, 20(4): 693–705.
Babu S.M., Banerjee C.S. and Abraham T.J. 2003. Effect of gram positive bacterium, Lactobacillus sp. on the growth performance of gold fish, Carassius auratus Linnaeus, 1758. Environmental Ecology, 21: 17–19.
Bagheri T., Hedayati S.A., Yavari
V., Alizade M. and Farzanfar A. 2008. Growth, survival and gut microbial load of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fry given diet supplemented with probiotic during the two months of first feeding. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 8: 43–48.
Bernfeld P. 1951. Amylases α and β. P: 149–157. In: Colowick P. and Kaplan N.O. (Eds.). Methods in Enzymology, Vol. 1. Academic Press, New York.
Bessey O.A., Lowry O.H. and BrockM.J. 1946. A method for the rapid determination of alkaline phosphates with five cubic millimeters of serum. Journal of Biological Chemistry, 164: 321–329.
Cahu C.L., ZamboninoInfante J.L., Quazuguel P. and LeGall M.M. 1999. Protein hydrolysate vs. fish meal in compound diets for 10-day old sea bass Dicentrarchus labrax
larvae. Aquaculture, 171: 109–119.
Chang A.S.C. Hashim R. Chow-Yang L. and Ali A.B. 2002. Partial characterization and activities of proteases from the digestive tract of discus fish, Symphysodonaegui fasciata. Aquaculture, 203: 321–333.
Erlanger B.F., Kokowsky N. and Cohen W. 1961. The preparation and properties of two new chromogenic substrates of trypsin. Archives of Biochemistry and Biophysics, 95: 271–278.
Fuller R. 1987. Probiotics in man and animals. Journal of Applied Bacteriology, 66: 365–378.
Hardy R.W. 1991. Pacific salmon, Oncorhynchus spp. P: 105–121. In: Wilson R.P. (Ed.). Handbook of Nutrient Requirement of Finfish. CRC Press. USA.
Hummel B.C.W. 1959. A modified spectrophotometric determinations of chymotrypsin, trypsin and thrombin. Canadian Journal of Biochemistry and Physiology, 37: 1393–1399.
Klaenhammer T.R. 2001. Food Microbiology: Fundamentals and Frontiers. ASM Press. Washington D.C, USA. 1118P.
Kuzmina V., Shekovtsova N. and Bolobonina V. 2010. Activity dynamics of proteinases and glycosidases of fish chyme with exposure in fresh and brackish water. Biology Bulletin, 37: 605–611.
Li P. and Gatlin D.M. 2006. Nucleotide nutrition in fish: Current knowledge and future applications. Aquaculture, 251: 141–152.
Mateo C.D. 2005. Aspects of nucleotide nutrition in pigs. Ph.D Thesis, South Dakota State University, USA. 171P.
Merrifield D.L., Bradley G., Baker R.T.M. and Davies S.J. 2009. Probiotic applications for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum). Effects on growth performance, feed utilization, intestinal microbiota and related health criteria post antibiotic treatment. Aquaculture Nutrition, 16(5): 496–503.
Rengpipat S., Rueangruklikhit T. and Piyatiratitivorakul S. 2008. Evaluations of lactic acid bacteria as probiotics for juvenile seabass Lates calcarifer. Aquaculture Research, 39: 134–143.
Rungruangsak-Torrissen K., Rustad A., Sunde J., Eiane S.A., Jensen H.B., Opstvedt J., Nygard E., Samuelsen T.A., Mundheim H. and Luzzana U. 2002. In vitro digestibility based on fish crude enzyme extract for prediction of feed quality in growth trials. Journal of the Science of Food and Agriculture, 82: 644–654.
Soleimani N., Hoseinifar S.H., Merrifield D.L., Barati M. and Hassan Abadi Z. 2012. Dietary supplementation of fructooligo-saccharide (FOS) improves the innate immune response, stress resistance, digestive enzyme activities and growth performance of Caspian roach (Rutilus rutilus) fry. Fish and Shellfish Immunology, 32(2): 316–321.
Son V.M., Chang C., Wu M., Guu Y., Chiu C. and Cheng W. 2009. Dietary administration of the probiotic, Lactobacillus plantarum, enhanced the growth, innate immune responses, and disease resistance of the grouper Epinephelus coioides. Fish and Shellfish Immunology, 26: 691–698.
Staykov Y., Spring P., Denev S. and Sweetman J. 2007. Effect of a mannan oligosaccharide on the growth performance and immune status of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture International, 15: 153–161.
Suzer C., Coban D., Kamaci H.O., SakaS.,FiratK.,OtgucuogluO. and Kucuksari H. 2008.  Lactobacillus spp. bacteria as probiotics in gilthead sea bream (Sparus aurata) larvae: Effects on growth. Aquaculture, 280: 140–145.
Tacon A.G.J. 1999. Trends in global aquaculture and aquafeed produc-tion: 1984-1996 highlights. P: 107–122. In: Brufau J., Tacon A. (Eds.). Feed Manufacturing in the Mediterranean Region: Recent Advances in Research and Technology. CIHEAM (Cahiers Options Mediterraneennes), Zaragoza, Spain.
Wang Y.B. and Xu Z. 2006. Effect of probiotics for common carp (Cyprinus carpio) based on growth performance and digestive enzyme activities. Animal Feed Science and Technology, 127: 283–292.
Wang Y.B., Tian Z., Yao J. and Li W. 2008. Effect of probiotics, Enteroccus faecium, on Tilapia (Oreochromis niloticus) growth performance and immune response. Aquaculture, 277: 203–207.
Webster C.D., Tru L.G. and Tidewell J.H. 1997. Growth and body composition of channel catfish (Ictaharuspunctatus) fed diets con-taining various percentage of canola meal. Aquaculture. 150: 103–113.
Worthington C.C. 1991. EnzymesRelated Biochemicals, Manual. Freehold, New Jersey. 216P.
Yanbo W. and Zirong X. 2006. Effect of probiotics for common carp (Cyprinus carpio) based on growth performance and digestive enzyme activities. Animal Feed Science and Technology, 127: 283–292.