مقایسه بافتی ساختار روپوش در دوکفه‌ای مرواریدساز Pinctada radiata و دوکفه‌ای خوراکی Saccostrea cucullata

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 استادیار گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 استادیار گروه زیست‌دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

بافت روپوش دوکفه­ای­ها در شکل­گیری پوسته و مروارید نقش دارد. مطالعه حاضر به بررسی و مقایسه ساختار بافتی لبه روپوش در بین گونه­های مرواریدساز Pinctada radiata و خوراکی Saccostrea cucullata پرداخته است. این مطالعه، اولین پژوهش در زمینه مقایسه بافتی روپوش در بین دوکفه­ای­های مرواریدساز و غیرمرواریدساز خلیج فارس است. برای مطالعه لبه روپوش، قسمت قدامی، خلفی و مرکز لبه روپوش هر کفه جدا شد و مقاطع بافتی تهیه شده از آن با روش هماتوکسیلین- ائوزین هریس رنگ­آمیزی شد. نتایج نشان داد که لبه روپوش در هر دو گونه، از سه چین تشکیل شده است که هر یک از سه چین دارای شکل خاص و متفاوتی است. سلول­های موجود در گونه مرواریدساز که شامل سلول­های موکوسی، گرانول­های قهوه­ای، هموسیت و تارهای ماهیچه­ای بود با گونه غیرمرواریدساز شباهت داشت اما از لحاظ نوع پراکنش در سطح چین­ها با یکدیگر متفاوت بود. بر اساس این مطالعه می­توان نتیجه گرفت که روپوش در بین گونه­های مختلف دارای رنگ و ساختار ریخت­شناسی متنوعی است.

کلیدواژه‌ها


تجلی‌پور م. 1362. نرمتنان مرواریدساز خلیج فارس. موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. 197ص.
حسین‌زاده صحافی ه.، دقوقی ب. و رامشی ح. 1379. اطلس نرم‌تنان خلیج فارس. موسسه تحقیقات شیلات ایران، مرکز تحقیقات شیلاتی دریای عمان. 232ص.
رضایی مارنانی ح.، سنجابی ب.، رامشی ح.، رعنایی‌راد ا.، دیانت س. و قنبرزاده ح. 1374. بررسی پراکنش نرم‌تنان در آب‌های کم‌عمق پیرامون برخی از جزایر ایرانی خلیج فارس. موسسه تحقیقات شیلات ایران، ایستگاه تحقیقاتی نرم‌تنان، بندرلنگه. 162ص.
Almeida M.J., Moura G., Pinheiro T., Machado J. and Coimbra J. 1998. Modifications in Crassostrea gigas shell composition exposed to high concentrations of lead. Aquatic Toxicology, 40(4): 323–334.
Beedham G.E. 1958. Observation on the mantle of the Lamellibranchia. Microscopic Science, 46(3): 181–197.
Bevelander G. and Benzer P. 1948. Calcification in marine mollusks. Biological Bulletin, 94(3): 176–183.
Bubel A. 1973. An electron-microscope investigation of the cells lining the outer surface of the mantle in some marine mollusks. Marine Biology, 21(3): 245–255.
Carter R. 2005. The history and prehistory of pearling in the Persian Gulf. Journal of the Economic and Social History of the Orient, 48(2): 139–209.
Checa A. 2000. A new model for periostracum and shell formation in Unionidae (Bivalvia, Mollusca). Tissue and Cell, 32(5): 405–416.
Checa A.G. 2002. Fabricational morphology of oblique ribs in bivalves. Journal of Morphology, 254(2): 195–209.
Colville A.E. and Lim R.P. 2003. Microscopic structure of the mantle and palps in the freshwater mussels Velesunio ambiguous and Hyridelladepressa (Bivalvia: Hyriida). Molluscan Research, 23(1): 1–20.
Dix T.G. 1972. Histochemistry of mantle and pearl sac secretory cells in Pinctada maxima (Lamellibranchia). Australian Journal of Zoology, 20(4): 359–368.
Dix T.G. 1973. Histology of the mantle and pearl sac of the pearl oyster Pinctada maxima (Lamellibranchia). Journal Malacology Australia, 2(4): 365–375.
Eble A.F. 2001. Anatomy and histology of Mercenaria mercenaria. P: 117–220. In: Kraeuter J.N. and Castagna M. (Eds.). Biology of the Hard Clam. Elseveir, Amsterdam.
Fougerouse A., Rousseau M. and Lucas J. S. 2008. Soft tissue anatomy, shell structure and biomineralization. P: 77–102. In: Southgate P.C. and Lucas J.S. (Eds.). The Pearl Oyster. Oxford Elsevier, Amsterdam.
Gabe M. 1968. Techniques Histologiques. Masson, Paris. 1113P.
Garcia-Gasca A., Ochoa-Baez R.I. and Betancourt M. 1994. Microscopic anatomy of the mantle of the pearl oyster Pinctada mazatlanica (Hanley, 1856). Journal of Shellfish Research, 13(1): 85–91.
Hickman C.P., Roberts L.S. and Larson A. 2002. Animal Diversity. McGraw-Hill, New York. 447P.
Hillman R.E. and Shuster J.C.N. 1960. Observations on the mantle of the northern quahog, Mercenaria mercenaria (L.). In Proceedings of the National Shellfisheries Association, 51: 15–22.
Howard D.W. and Smith C.S. 1983. Histological techniques for marine bivalve mollusks. Woods Hole, Massachusetts. 102P.
Jabbour-Zahab R., Chagot D., Blanc F. and Grizel H. 1992. Mantle histology, histochemistry and ultrastructure of the pearl oyster Pinctada margaritifera (L.). Aquatic Living Resources, 5(4): 287–298.
Kapur S.P. and Gibson M.A. 1967. A histological study of the development of the mantle-edge and shell in the freshwater gastropod, Helisoma duryi eudiscus (Pilsbry). Canadian Journal of Zoology, 45(6): 1169–1181.
Kapur S.P. and Gibson M.A. 1968. A histochemical study of the development of the mantle-edge and shell in the freshwater gastropod, Helisoma duryi eudiscus (Pilsbry). Canadian Journal of Zoology, 46(3): 481–491.
Li S., Xie L., Ma Z. and Zhang R. 2005. cDNA cloning and chara-cterization of a novel calmodulin-like protein from pearl oyster Pinctada fucata. FEBS Journal, 272(19): 4899–4910.
Lowenstam H.A. and Weiner S. 1989. On Biomineralization. Oxford University Press, New York. 324P.
McElwain A. and Bullard S.A. 2014. Histological atlas of freshwater mussels (Bivalvia, Unionidae): Villosa nebulosa (Ambleminae: Lampsilini), Fusconaia cerina (Ambleminae: Pleurobemini) and Strophitus connasaugaensis (Unioninae: Anodontini). Malacologia, 57(1): 99–239.
Morrison C.M. 1993. Histology and cell ultrastructure of the mantle and mantle lobes of the eastern oyster, Crassostrea virginica (Gmelin). American Malacological Bulletin, 10(1): 1–24.
Morton B. 1987. The functional morphology of Neotrigonia margaritacea (Bivalvia: Trigoniacea), with a discussion of phylogenetic affinities. Records of the Australian Museum, 39: 339–354.
Mount A.S., Wheeler A.P., Paradkar R.P. and Snider D. 2004. Hemocyte-mediated shell mine-ralization in the eastern oyster. Science, 304(5668): 297–300.
Nakahara H. and Bevelander G. 1971. The formation and growth of the prismatic layer of Pinctada radiata. Calcified Tissue Research, 7(1): 31–45.
Ojima Y. 1952. Histological studies of the mantle of pearl oyster (Pinctada martensii, Dunker). Cytologia, 17(2): 134–143.
Richardson C.A., Runham N.W. and Crisp D.J. 1981. A histo-logical and ultrastructural study of the cells of the mantle edge of a marine bivalve, Cerastoderma edule. Tissue and Cell, 13(4): 715–730.
Taylor J. and Strack E. 2008. Pearl production. P: 273–302. In: Southgate P.C. and Lucas J.S. (Eds.). The Pearl Oyster. Oxford Elsevier, Amsterdam.
Velayudhan T.S., Chellam A., Dharmaraj S., Victor A.C.C. and Alagarswami K. 1994. Histology of the mantle and pearl-sac formation in the Indian pearl oyster Pinctada fucata (Gould). Indian Journal of Fisheries, 41(2): 70–75.