تعیین درجه سمیت و تاثیر سم دیازینون بر شاخص‌های بیوشیمیایی خون مولدین نر ماهی قرمز (Carassius auratus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 استاد گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 استادیار گروه شیلات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

4 استادیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

در این پژوهش ابتدا اثرات سمیت حاد سم کشاورزی دیازینون ( امولسیون %60) روی مولدین نر ماهی قرمز تعیین شد. به منظور  تعیین میزان LC50، ماهیان در غلظت‌های 9، 10، 11، 12، 15 و 20 میلی‌گرم در لیتر دیازینون، در مخازن فایبر گلاس قرار گرفتند. پس از تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از نرم‌افزار پروبیت، مقدار LC50 طی 24، 48، 72 و 96 ساعت، مشخص شد. میزان LC50 در 96 ساعت برابر 40/11 میلی­گرم در لیتر بود و ماهیان بر اساس غلظت‌های 1/0 و 01/0 درصد LC50  در 96 ساعت، تیماربندی شدند و به مدت 7 ماه در غلظت‌های فوق قرار گرفتند. سپس تاثیر آن بر میزان پروتئین کل، گلوکز، آلکالین فسفاتاز (ALP)، آسپارات آمینوترانسفراز (AST) و آلانین ترانسفراز (ALT) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد در ماهیانی که تحت غلظت‌های بالای سم دیازینون بودند، میزان ALP به طور معنی­داری کاهش (05/0>P) و میزان AST، ALT، پروتئین کل و گلوکز نیز در میان تیمارهای آزمایشی به طور معنی­داری افزایش یافت (05/0>P).

کلیدواژه‌ها


اسماعیلی ساری ع. 1381. آلاینده­ها، بهداشت و استاندارد در محیط زیست. انتشارات نقش مهر. 180ص.
اولا ی. 1369.آلودگی ناشی از فضولات خانگی، شهری، کشاورزی، صنعتی و طبیعی، ساختار و نقش تالاب انزلی در مقابل آن­ها. اسناد مرکز تحقیقاتی شیلات استان گیلان، شماره 2. 150ص.
محمدنژاد شموشکی م.، سلطانی م.، شریف‌پور ع. و ایمانپور م. 1391. بررسی اثر غلظت­های تحت کشنده سم دیازینون بر فعالیت برخی آنزیم­های سرمی مولدین نر ماهی سفید. مجله دامپزشکی ایران، 8(4): 101-94.
محمدیها ح. 1377. بیوشیمی بالینی. انتشارات دانشگاه تهران. 826ص.
 
 
Adedeji O.B., Adeyemo O.K. and Agbede S.A. 2009. Effects of diazinon on blood parameters in the African catfish (Clarias gariepinus). African Journal of Biotechnology, 8(16): 3940–3948.
Bagheri H., Saraji M., Chitsazan M., Mousavi S.R. and Naderi M. 2000. Mixed-level orthogonal array design for the optimization of solid-phase extraction of some pesticide from surface water. Chromatology, 888(1): 197–208.
Banaee M., Mirvagefei A.R., Rafei G.R. and Majazi Amiri B. 2008. Effect of sub-lethal diazinon concentration on blood plasma biochemistry. International Journal of Environmental Research, 2(2): 189–198.
Banaee M., Sureda A., Mirvaghefi A.R. and Ahmadi K. 2010. Effects on diazinon on biochemical parameters of blood in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Pesticide Biochemistery and Physiology, 99(1): 1–6.
Burkepile D.E., Moore M.T. and Holland M. M. 2000. Susceptibility of five nontarget organisms to aqueous diazinon exposure. Bulletin Environmental Contamination Toxicology, 64(1): 114–121
Coppage D.C. and Matthews E. 1974. Short term effects of organophosphate pesticide on cholinesterases of estuarine fishes and pink shrimp. Bulletin Environmental Contamination Toxicology, 11(5): 483–488.
Di Giulio R.T. and Hinton D.E. 2008. The Toxicology of Fishes. Taylor and Francis, England. 1096P.
Dutta H.M. and Meijer H.J.M. 2003. Sublethal effects of diazinon on the structure of the testis of bluegill, Lepomis macrochirus: A microscopic analysis. Environmental Pollution, 125: 355–360.
Lucas A. 1996. Bioenergetics of Aquatic Animals. CRC Press, USA. 169P.
Luskova V., Svoboda M. and Kolarova J. 2002. The effect of diazinon on blood plasma biochemistry in carp (Cyprinus carpio L.). Acta Veterinaria Brunensis, 71: 117–123.
Martin L.K. Jr. and Black M.C. 1998. Biomarker assessment of the effects of coal-strip mine contamination on channel catfish. Ecotoxicology and Environmental Safety, 41: 307–320.
Padash-Barmchi Z., Safahieh A., Bahmani M., Savari A. and Kazemi R. 2010. Immune responses and behavior alterations of Persian sturgeon fingerlings (Acipenser persicus) exposed to sub lethal concentrations of diazinon. Toxicological and Environmental Chemistry, 92(1): 159–167.
Pagana K.D. and Deska K. 1998. Mosby's Manual of Diagnostic and Laboratory Tests. Mosby Inc., Saint Louis. 1166P.
Simmons A. 1997. Hematology: A combined theoretical and technical approach. Butterworth-Heinemann, UK. 507P.