تاثیر سطوح مختلف نانوسلنیوم جیره بر شاخص‌های رشد، کیفیت گناد و فعالیت آنتی‌اکسیدانی پلاسمای سمینال ماهی کاراس طلایی نر (Carassius auratus gibelio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیلات، گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

2 استاد گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

چکیده

تولیدمثل آبزیان اهمیت ویژه‌ای در موفقیت آبزی‌پروری دارد و از عوامل موثر بر آن کیفیت گامت‌های نر و ماده است. عناصر معدنی یکی از مهم‌ترین عوامل در کیفیت گامت ماهی هستند. سلنیوم عنصری ضروری در عملکرد طبیعی سیستم ایمنی و مراحل تولید مثل است. در این مطالعه تاثیر استفاده از سطوح مختلف نانوسلنیوم بر شاخص­های رشد و تغییرات شاخص­های آنتی­اکسیدانی پلاسمای سمینال اسپرم شامل مالون دی‌آلدهید (MDA) و فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (GPx) و توسعه گنادی مولدین­ نر ماهی کاراس طلایی ارزیابی شد. به این منظور، تعداد 200 قطعه ماهی طلایی نر بالغ (متوسط وزن 74/0±28/67 گرم) در دوره 8 هفته‌ای با سطوح متفاوت نانوسلنیوم شامل صفر (شاهد)، 1/0، 5/0 و 1 میلی‌گرم در کیلوگرم مورد تغذیه قرار گرفتند. سپس شاخص‌های رشد اندازه­گیری و با تزریق هورمون HCG به صورت مصنوعی اسپرم‌گیری شد. از بافت گناد نیز برای انجام مطالعات بافت‌شناسی نمونه‌برداری شد. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش غلظت نانوسلنیوم میزان رشد افزایش و ضریب تبدیل غذایی کاهش پیدا کرد. میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و میزان مالون دی‌آلدهید پلاسمای سمینال در تیمار­های حاوی نانوسلنیوم، بیشتر از تیمار شاهد بود. نتایج مطالعه توسعه گنادی موید افزایش معنی‌دار مقادیر اسپرماتوزوآ بالغ در گروه‌های تحت تیمار نسبت به گروه شاهد بود. بنابراین نانوسلنیوم در غلظت­های 5/0 و 1/0 میلی‌گرم در کیلوگرم موجب بهبود شاخص­های رشد، توسعه گنادی و عملکرد آنتی‌اکسیدانی پلاسمای سمینال  در ماهی کاراس طلایی شده است.

کلیدواژه‌ها


احمدوند ش.، امیرکلایی ع.، اورجی ح. و احمدوند ش. 1394. بررسی اثرات نانوذرات سلنیوم (Nano-Se) در مقایسه با سلنیوم آلی (Selemax) بر عملکرد شاخص‌های رشد کپور معمولی (Cyprinus carpio). مجله محیط زیست جانوری، 7(2): 196-189.
حیدری ب.، اقدامی ب. ونظرحقیقی ف. 1393. مطالعه اثرات هیستوپاتولوژیک آلاینده‌های آلی (نفتالن و بوتاکلر) بر گناد نر و ماده ماهی حوض (Carassiusauratus). مجله فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 2(1): 24-13.
خاکشور ع. 1394. ارزیابی تاثیر سطوح متفاوت سلنیوم آلی جیره بر شاخص‌های کیفی گامت‌های نر و ماده و کیفیت تکثیر ماهی طلایی (Carassius auratus gibelio). پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه تربیت مدرس.
شبرنگ هره‌دشت م . و میرواقفی ع. 1391. کاربرد فناوری‌های نانو در شیلات. ماهنامه فناوری نانو، 11(6): 15-13.
صفاری ص.، کیوان شکوه س.، ذاکری م.، جوهری س.ع. و پاشا زانوسی ح. 1394. تاثیر منابع مختلف سلنیوم (آلی، معدنی و نانو) برشاخص‌های خونی و برخی فاکتورهای ایمنی در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio). همایش چالش‌های امنیت و سلامت در کشاورزی و آبزی‌پروری. باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، SSAAP-1129.
لرستانی ر.، کلباسی م. و غفله مرمضی ج. 1392. تعیین شرایط بهینه یونی و اسمزی جهت فعالیت اسپرماتوزوآی ماهی بنی (Barbus sharpeyi). مجله اقیانوس‌شناسی، 10(3): 79-69.
 
 
Abedian Kenari A., Sotoudeh E. and Rezaei M.H. 2011. Dietary soybean phosphatidyl choline effects growth performance and lipolytic enzyme activity in Caspian brown trout (Salmo trutta caspius) alevin. Aquaculture Research, 42(1): 655–663.
Billard R., Cosson J., Crim L.W. and Suquet M. 1995. Sperm physiology and quality. P: 53–76. In: Bromage N.R.and Roberts R.J. (Eds.). Broodstock Management and Egg and Larval Quality. Cambridge University Press, UK.
Bjerselius R., Olsen K.H. and ZhengW. 1995. Endocrine, gonadal and behavioral responses of male crucian carp (Carassius carassius) to the hormonal pheromone 17,20-dihydroxy-4-pregnen-3-one. Chemical Senses, 20(2): 221–230.
Boitani C. and Puglisi R. 2008. Selenium, a key element in spermatogenesis and male fertility. P: 65–73. In: Cheng C.Y. (Ed.). Advances in Experimental Medicine and Biology, Vol. 636: Molecular Mechanisms in Spermatogenesis. Springer, USA.
Federal Register. 2002. Food additive permitted in feed and drinking water: Selenium yeast. Federal Register, 67(137): 46850–46851.
Foresta C., Flohe L., Garolla A., Roveri A., Ursini F. and Maiorino M. 2002. Male fertility is linked to the selenoprotein phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase. Biology of Reproduction, 67(3): 967–971.
Fynn-Aikins K., Hung S.S., Liu W. and Li H. 1992. Growth, lipogenesis and liver composition of juvenile white sturgeon fed different levels of D-glucose. Aquaculture, 105: 61–72.
Gatlin D.M. 3rd and Wilson R.P. 1984. Dietary selenium requirement of fingerling channel catfish. Journal of Nutrition, 114(3): 627–633.
Genten F., Terwinghe E. and Danguy A. 2009. Atlas of Fish Histology. Science Publishers, ‏USA. 224P.
Julien B. and Labbe C. 2010. Egg and sperm quality in fish. General and Comparative Endocrinology, 165(3): 535–548.
Juniper D.T., Phipps R.H., Ramos-Morales E. and Bertin G. 2009. Effects of dietary supplementation with selenium enriched yeast or sodium selenite on selenium tissue distribution and meat quality in lambs. Animal Feed Science and Technology, 149: 228–239.
Kjorsvik E., Mangor-Jensen A. and Homefjord I. 1990. Egg quality in marine fishes. Advances in Marine Biology, 26: 71–113.
Kusuda S., Teranishi T., Koide N., Nagai T., Arai K. and Yamaha E. 2004. Pluripotency of cryo-preserved blastomeres of the goldfish. Journal of Experimental Zoology A, 301(2): 131–138.
Mohammadi S., Movahedin M. and Mowla S.J. 2009. The effect of selenium on changes in sperm antioxidant capacity in old and adult rats. Scientific Journal of Kurdistan.;14(1): 84–91.
Shi L.G., Yang R.J., Yue W.B., Xun W.J., Zhang C.X., Ren Y.S. and Lei F.L. 2010. Effect of elemental nano-selenium on semen quality, glutathione peroxidase activity, and testis ultrastructure in male Boer goats. Animal Reproduction Science, 118(2): 248–254.
Vladi T.V., Afzelius B.A. and Bronnikov G.E. 2002. Sperm quality as reflected through morphology in salmon alternative life histories. Biology of Reproduction, 66: 98–105.‏
Xu B.H., Xu Z.R. and Xia M.S. 2003. Effect of nano red elemental selenium on gpx activity of broiler chick kidney cells in vitro. Wuhan University Journal of Natural Sciences, 8: 1167–1172.