تاثیر انجماد بدنبال هیدراسیون و دهیدراسیون بر قابلیت تخم گشایی و رشد و بقاء سیست آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم جانوری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، تهران، ایران

3 دانشیار پژوهشکده آرتمیا، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر انجماد در دمای 20- درجه سانتی‌گراد پس از یک دوره هیدراسیون و دهیدراسیون بر درصد تخم‌گشایی، رشد و بقای لاروهای حاصل از کیست‌های Artemia urmiana است. آزمایش‌ها تحت چهار تیمار مختلف صورت گرفت. در تیمار اول پس از یک دوره هیدراسیون و دهیدراسیون تخم‌گشایی با روش استاندارد انجام شد. در تیمار دوم پس از یک دوره هیدراسیون و دهیدراسیون و سپس یک هفته نگهداری کیست‌ها در دمای20- درجه سانتی‌گراد تخم‌گشایی انجام شد. در تیمار سوم پس از یک ماه نگهداری در سرما تخم‌گشایی انجام شد. گروه شاهد (تیمار چهارم) نیز کیست‌هایی بودند که بدون تیمار خاصی با روش استاندارد تخم‌گشایی شدند. نتایج نشان داد که با افزایش مدت زمان تیمار در سرما (انجماد یک ماهه)، درصد تخم‌گشایی کیست‌ها به طور معنی‌داری افزایش یافت ولی با این وجود درصد تخم‌گشایی در گروه شاهد بالاتر بود. حداکثر درصد بقا در روز 11 و در تیمار سوم مشاهده شد. بیشترین میزان رشد، در روزهای 15 تا 25 در تیمار سوم یعنی انجماد یک ماهه مشاهده شد. در مجموع می‌توان گفت در گونه Artemia urmiana استفاده از تیمار نگهداری در سرما به دلیل کاهش درصد تخم‌گشایی کیست، ضروری نیست.

کلیدواژه‌ها


آق ن. 1375. آرتمیا ارومیانا، سیکل زندگی و ارزش غذایی. انتشارات موسسه تحقیقات و آموزشی شیلات ایران. 95ص.
حافظیه م.، شریفیان م. و حسین‌پور ه. 1394. مقایسه زیست‌سنجی کیست و ناپلیوس آرتمیاهای ایران. نشریه توسعه آبزی پروری، 9(1): 24-11.
خلیلی ن.، عمادی ه. و نگارستان ه. 1386. بررسی اثرات شوری‌های بالا بر رشد و بقا آرتمیای بکرزای اطراف دریاچه‌های ارومیه و دریاچه قم. علوم و تکنولوژی محیط زیست، 9(1): 70-65.
طیبی ل.، سیف‌آبادی ج.، عابدیان ع. و آق ن. 1385. بررسی اثرات دما بر قابلیت تخمه‌گشایی و ارزش غذایی ناپلیوس آرتمیای ارومیه. علوم و تکنولوژی محیط زیست، 8(4): 66-59.
عظیمی‌راد م.، مشکینی س.، احمدی‌فر ن. و حسینی‌فر ح. 1395. بررسی اثرات تغذیه با آرتمیای غنی شده با سین بیوتیک بر شاخص‌های رشد جمعیت میکروبی روده و مقاومت در برابر استرس ماهی آنجل. نشریه شیلات، 69(1): 88-77.
محمدیاری ع. 1381. مقایسه بیومتریک، مورفولوژیک و چرخه زندگی سه جمعیت آرتمیای ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. 173ص.
یاراحمدی ب.، مقدسی ف. و سیاوشی ر. 1385. استفاده از کیست دکپسوله شده  Artemia urmiana در تغذیه لارو ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان. پژوهش و سازندگی، 73: 58-49.
 
 
Abatzopoulos T.J., Agh N., Van Stapen J., Razavi Rohani S.M. and Sorgeloos P. 2006. Artemia sites in Iran. Journal of Marine Biology. 86: 299–307.
Bengtson D.A., Leger P. and Sorgeloos P. 1991. Use of Artemia as a food source for aquaculture. P: 256–285. In: Brower R.A., Sorgeloos P. and Trotina C.M.A. (Eds.). Artemia Biology. CRC Press, Florida, USA.
Boone E. and Baas-Becking L.G. M. 1931. Salt effects on eggs and nauplii of Artemia salina L. Journal of General Physiology, 14(6): 753–763.
Brown R.A., Sallee S.E., Grosch D.S., Segreti W.O. and Purser S.M. 1984. Partitioning genetic and environmental components of reproduction and life span in Artemia. Ecology, 65: 949–960.
Gilbert V.S. 1996. Artemia. P: 101–318. In: Lavens P. and Sorgeloose P. (Eds.). Manual on the Production and Use of Live Food for Aquaculture. Ghent, Belgium.
Lavens P. and Sorgeloos P. 1996. Manual on the production and use of live food for aquaculture. FAO Fisheries Technical Paper, No. 361. Rome. 295P.
Morris J.E. 1971. Hydration, its reversibility and the beginning of development in the brine shrimp, Artemia salina. Comparative Biochemistry and Physiology, 39(4): 843–854.
Quynh V.D., Lavens P., Leger P., Takaert W. and Sorgeloos P. 1988. Characterization of brine shrimp Artemia from Cam Ranh Bay in central Vietnam. Hydrobiologia, 157(3): 209–217.
Rajkumar G. and Babo D.E. 2015. Effect of light, temperature and salinity on the growth of Artemia.International Journal of Engineering Science Invention, 4(12): 7–14.
Yoshida T., Arii Y., Hino K., Sawatani I., Tanaka M., Takahashi R., Bando T., Muki K. and Fukuo K. 2011. High hatching rates after cryopreservation of hydrated cysts of the brine shrimp A. franciscana. Cryo Letters, 32(3): 206–215.