اثرات سمیت حاد (50LC) عصاره هیدروالکلی‌‌ اکالیپتوس بر بافت کبد و بافت آبشش ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella) و فعالیت ضد‌باکتریایی آن علیه Aeromonas hydrophila

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

2 استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

3 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

4 دکتری دامپزشکی، بخش بهداشت و بیماری‌های آبزیان، موسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر‌، رشت، ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، تعیین سمیت حاد یا غلطت کشندگی (50LC 96 ساعته)‌ عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس در بچه‌ماهیان آمور Ctenopharyngodon idella و بررسی تاثیر این عصاره بر روی باکتری Aeromonas hydrophila بوده است. 180 قطعه بچه ماهی آمور با میانگین وزنی 5 گرم به صورت تصادفی در 5 گروه تیمار با غلظت‌های 2000، 2300، 2600، 3000 و ppm3500 عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس و یک گروه شاهد  تقسیم شدند (هر گروه با سه تکرار). محدوده کشندگی مقادیر عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس در مدت زمان 96 ساعت به روش لگاریتمی برابر  ppm56/2478 تعیین شد. مطالعات آسیب‌شناسی بافت‌های آبشش و کبد بچه‌ماهیان آمور که در معرض غلظت تحت کشنده عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس قرار داشتند نشان دهنده بیشترین ضایعات شامل پرخونی و خونریزی بود. برای تعیین حداقل غلظت مهار‌کنندگی رشد ‌(MIC) از روش رقت لوله­ای و برای تعیین حداقل غلظت کشندگی ماده ضد‌میکروبی (‌MBC) از محیط کشت استفاده شد. نتایج حاصل مشخص کرد که عصاره هیدروالکلی اکالیپتوس دارای حداقل غلظت مهارکنندگی از رشد‌ (MIC)  mg/mL‌25/0 و حداقل غلظت کشندگی‌ (‌MBC)  mg/mL‌5/0 بود. در مجموع، عصاره هیدرو‌الکلی اکالیپتوس از رشد باکتری A. hydrophila در محیط کشت جلوگیری کرد و با توجه به تاثیرات سوء آنتی‌بیوتیک‌ها می‌تواند به عنوان جایگزین آن‌ها در کنترل و نابودی باکتری A. hydrophila مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


ابراهیم‌زاده موسوی ح.­، شریف روحانی م.­، خسروی ع.­، مهرابی ی.­ و آخوندزاده بستی ا. 1385. ارزیابی اسانس اکالیپتوس در کنترل آلودگی‌های قارچی تخم قزل‌آلای رنگین‌کمان. فصلنامه گیاهان دارویی، 5(20): 47-42.
جلالی م.، عابدی د.، قاسمی دهکردی ن. و چهارمحالی ا. 1385. بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره‌های هیدروالکلی تعدادی از گیاهان دارویی علیه باکتری لیستریا مونوسیتوژنز. دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، 8(3): 33-25.
زرگریع. 1368. گیاهان دارویی، جلد سوم. انتشارات دانشگاه تهران. 976ص.
ستاریم.1378.بهداشت ماهی. انتشارات دانشگاه گیلان. 304ص.  
ستاریم.،شهبازین.ونجارپیرایهش.1384.‌ارزیابی اثر ضدباکتریای عصاره‌های آبی و الکلی اکالیپتوس بر سودوموناس آیروژینوزا. مجله علوم پزشکی مدرس، 8(1): 23-19.
سلطانی‌نژاد ش.، ستایی‌مختاریط. و سلطانی‌نژاد م. 1389. بررسی فعالیت ضدباکتریایی عصاره متانولی برگ اکالیپتوس بر علیه باکتری‌های استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیا کلی و استرپتوکوکوس پیوژنز در شرایط آزمایشگاهی. مجله زیست‌فناوری میکروبی دانشگاه آزاد اسلامی، 2(4): 28-21.
شریف‌پورع.،حلاجیانع. وکاظمیر. ۱۳۹۱. روش‌های آزمایشگاهی بافت‌شناسی. مرکز جامع علمی کاربردی.  ۲۱۲ص.
شریف روحانی م. 1384. ‌بررسی کاربرد برخی اسانس‌ها گیاهی در کنترل آلودگی‌های قارچی تخم ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان به عنوان جایگزین احتمالی مالاشیت گرین در شرایط کارگاهی. پایان‌نامه دکترای  تخصصی بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشگاه تهران. 100ص.
شیخ­زاده ن.، سلطانی م.، ابراهیم­زاده موسوی ح.، خسروی ع.، باقری ه.، فتحی ع. و زرگر ا. 1388. مطالعه اثر اسانس اکالیپتوس بر برخی از فاکتورهای ایمنی کپور معمولی. مجله تحقیقات دامپزشکی، 64(1): 53-47.
صمصام شریعته­. ومعطرف. 1370. گیاهان و داروهای طبیعی. انتشارات مشعت. 500ص.
علیشاهی م.، سلطانی م. و زرگر ا. 1388. بررسی باکتریایی تلفات ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella) در استان خوزستان. مجله دامپزشکی ایران، 5(1): 34-25.
علیشاهی م.، قربانپور نجفآبادی م.، نجفزاده ح. و پشم‌فروش م. 1389. مطالعه اثر ضد‌باکتریایی برخی عصاره‌های گیاهی بر علیه استرپتوکوکوس اینیایی، آئروموناس هیدروفیلا، یرسینا راکری. مجله دامپزشکی ایران، 6(2): 30-21.
محبوبی م. و فیض‌آبادی م. 1388. بررسی اثر ضدمیکروبی اسانس‌های آویشن، مرزنجوش، مرزه و اکالیپتوس بر باکتری اشرشیا کلی، سالمونلا تیفی‌موریوم و قارچ‌های آسپرژیلوس نایجر و آسپرژیلوس فلاووس. مجله گیاهان دارویی، 9(30): 144-127.
مخیر ب. 1385. بیماری‌های ماهیان پرورشی. انتشارات دانشگاه تهران. 638ص.
 Derwich E., Benziane Z. and Boukir A. 2009. GC/MS analysis of volatile constituents and antibacterial activity of the essential oil of the leaves of Eucalyptus globulus in Atlas Median from Morocco. Advances in Natural and Applied Sciences, 3(3): 305–313.
Fani M.M. and Kohanteb J. 2011. Inhibitory activity of Cinnamon zeylanicum and Eucalyptus globulus Oils on Streptococcus mutans, Staphylococcus aureus, and Candida species isolated from patients with oral infections. Iranian Journal of Medical Sciences (IJMS), 11: 14–22.
Prasatporn B., Pithai K., Sompoth W., Kingkan S. and Sarthorn P. 2005. Anti-bacterial activity of Thai medicinal plant extracts on Aeromonas hydrophila and Streptococcus agalactiae Isolated from diseased tilapia (Oreochromis niloticus). 31st Congress on Science and Technology of Thailand, Suranaree University of Technology, Thailand. 1–4.
Sindambiwe J.B., Calomme M., Cos P., Totte J. and Pieters L. 1999. Screening of seven selected Rwandan medicinal plants for anti-microbial and antiviral activities. Journal of Ethnopharmacology, 65(1): 71–77.
Srinivasan D., Nathan S. and Suresh T. 2001. Antimicrobial activity of certain Indian medicinal plants used in folkloric medicine. Journal of Ethnopharmacology, 74: 217–220.
Takasaki M., Konoshima T., Etoh H., Pal Singh I., Tokuda H. and Nishino H. 2000. Cancer chemo-preventive activity of euglobal-G1 from leaves of Eucalyptus grandis. Cancer Letters, 155(1): 61–65.