اثر دو نوع رقیق کننده بر شاخص‌های تحرک اسپرم ماهی بستر (Huso huso♀×Acipenser ruthenus♂) طی نگهداری بلندمدت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 استادیار گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

3 استاد گروه فیزیولوژی، موسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی، رشت، ایران

4 دانشیارگروه تکثیر و پرورش، موسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی، رشت، ایران

5 استادیار گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

نگهداری طولانی مدت اسپرم از جمله راهکارهای مدیریتی استفاده از سلول‌های جنسی در تکثیر مصنوعی ماهیان است. ماهی بستر یکی از بهترین گزینه‌های آبزی‌پر‌‌وری ماهیان خاویاری است که تاکنون بر روی انجماد اسپرم آن مطالعه‌ای صورت نگرفته است. در مطالعه حاضر، تغییرات ویژگی‌های تحرک اسپرم ماهی خاویاری بستر پس یک سال نگهداری با دو رقیق کننده، مورد بررسی قرار گرفت. میانگین درصد تحرک، مدت زمان تحرک و VSL برای رقیق کننده 1E به ترتیب 7/4±57/47 درصد، 61/6±77/96 ثانیه و 81/40±39/125 میکرومتر بر ثانیه و پس از یک سال به ترتیب 36/5±71/33درصد، 24/5±5/102 ثانیه و 55/24±84/60 میکرومتر بر ثانیه بود. میانگین همین شاخص‌ها برای رقیق کننده 2E به ترتیب 06/3±47/41 درصد، 01/9±102 ثانیه و 19/31±26/110 میکرومتر بر ثانیه و پس از یک سال به ترتیب 55/4±51/28 درصد، 11/10±67/82 ثانیه و 6/27±77/52 میکرومتر بر ثانیه بود. نتایج نشان داد که تفاوتی در شاخص‌های بررسی شده بین دو رقیق کننده وجود نداشت (05/0P>). یافته‌های این پژوهش می‌تواند به عنوان اطلاعات پایه در زمینه نگهداری بلند‌مدت اسپرم این ماهی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها