تاثیر نانوالیاف کیتوزان مشتق از پوشش کیتینی میگوی ببری خلیج فارس (Penaeus semisulcatus) بر تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی به سلول‌های زایشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 استادیار بخش اطلاعات علمی، موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران.

چکیده

در این مطالعه امکان تمایز سلول‌های بنیادی به سلول‌های زایشی مردانه در شرایط کشت سه بعدی بر روی نانوالیاف کیتوزان مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، نانوالیاف کیتوزان از کیتین میگوی ببری خلیج فارس با روش الکتروریسی تهیه و به عنوان محیط سه بعدی با قطر منافذ مشخص برای کشت استفاده شد. سلول‌های بنیادی مزانشیمی (MSC) بر روی این داربست در حضور محیط کشت شرایطی شده حاصل از سلول‌های سرتولی قرار گرفتند. BMP4 نیز به عنوان عامل خارجی اضافه شد. بنیادینگی سلول‌های MSC بند ناف و تمایز آن‌ها به سلول‌های زایشی به ترتیب با بررسی بیان ژن‌های CD34، CD44 و CD105 و ژن‌های اختصاصی سلول‌های زایشی (Plzf، Stra8، Oct4 و Prm1) 10 و 15 روز پس از کشت در دو گروه شاهد (فاقد داربست کیتوزان) و گروه کشت سه بعدی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد در هر دو گروه، سلول‌های MSC ژن‌های CD44 و CD105 را بیان کردند، ولی برای مارکر هماتوپویتیک (CD34) منفی بودند. کشت سلول‌ها بر روی بستر نانوالیاف کیتوزان بیشترین خاصیت القایی را در بیان مثبت Stra8 پس از گذشت 15 روز از کشت و تولید سلول‌های زایشی از سلول­های بنیادی بند ناف داشت. این مشاهدات می­تواند افق­های جدیدی را از تکوین سلول­های زایشی با استفاده از سلول­های بنیادی و بستر نانوالیاف روشن کند.

کلیدواژه‌ها