شناسایی و تعیین خصوصیات ژن گلوتاتیون اس- ترانسفراز کلاس Mu در ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 مربی پژوهشی، بانک مولکولی، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، تهران، ایران

چکیده

گلوتاتیون اس- ترانسفرازها (GSTs) یکی از آنزیم­های کلیدی فاز دوم متابولیسم داروها هستند که در سم­زدایی سلول­ها و متابولیسم استرس اکسیداتیو پروکاریوت­ها و یوکاریوت­ها نقش دارند و این کار را از طریق اتصال گلوتاتیون احیا به گزنوبیوتیک­ها انجام می­دهند. با توجه به نقش این آنزیم­ها در مقابله با آلودگی­های زیست محیطی و افزایش چشمگیر آلودگی دریای خزر در سال‌های اخیر، شناخت نقش و عملکرد این آنزیم­ها، ضروری به نظر می­رسد. هدف از این پژوهش شناسایی، توالی­یابی و تعیین خصوصیت ایزوفرم Mu گلوتاتیون اس- ترانسفراز (GSTM) ماهی­سفید دریای خزر است. مراحل استخراج RNA، ساخت cDNA تک‌رشته­ای و تکثیر ژن GSTM در PCR انجام شد. سپس ژن مورد نظر درون حامل pTZ57R/T قرار گرفت. حامل نوترکیب، به روش ترانسفورماسیون شیمیایی به سلول­های مستعد E. coli DH5α انتقال یافت. پس از استخراج حامل و توالی­یابی نوکلئوتیدی، توالی  GSTMبا 625 نوکلئوتید به دست آمد. نتایج حاصل از هم‌ردیفی، حاکی از همسانی بالای 89 درصد GSTM ماهی سفید با سایر گونه‌های خانواده کپورماهیان است که ناحیه N-terminal آن همسانی بالاتری را در مقایسه با ناحیه C-terminal نشان می­دهد. بیشترین آمینواسید موجود در ساختار GSTM لیزین است که نقش کلیدی را در ساختار گلوتاتیون اس- ترانسفراز بازی می­کند. توالی نوکلئوتیدی GSTM با شماره دسترسی KY211992 در پایگاه NCBI به ثبت رسید.

کلیدواژه‌ها