تاثیر پروبیوتیک پروتکسین بر رشد، بقا و شاخص‌های خونی بچه ماهی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 دانشیار گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 دانشیار گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

پروبیوتیک‌ها میکروارگانیسم‌های زنده‌ای هستند که برای بهبود سلامتی میزبان به مکمل‌های غذایی اضافه می‌شوند. بررسی حاضر به منظور بررسی تاثیر پروبیوتیک تجاری پروتکسین (Protexin®) بر رشد، بقا و شاخص‌های خونی ماهی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) با وزن اولیه 45/0±62/15 گرم، در مرکز تحقیقات تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، انجام شد. به این منظور 360 قطعه ماهی به مدت 60 روز و در 12 وان و چهار تیمار شاهد، تیمار 1 (5/0 درصد)، تیمار 2 (1 درصد) و تیمار 3 (5/1 درصد) پروبیوتیک پروتکسین (با سه تکرار) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد تیمارهای حاوی پروبیوتیک به ویژه تیمار 3، باعث افزایش معنی‌دار در افزایش وزن، ضریب رشد ویژه، درصد افزایش وزن، بازده غذایی و پروتئین و کاهش ضریب تبدیل غذایی شد. در هیچ کدام از تیمارها تلفات مشاهده نشد. همچنین در انتهای دوره آزمایش‌های خونی حاکی از افزایش هموگلوبین (در هر سه تیمار دارای پروبیوتیک)، سلول‌های منوسیت (تیمار 1)، هتروفیل و بازوفیل (در هر سه تیمار) در مقایسه با شاهد بود. گلبول‌های سفید و قرمز در تمام تیمارها نسبت به شاهد کاهش یافتند. نتایج نشان داد پروبیوتیک پروتکسین (به ویژه تیمار 5/1 درصد) قادر به افزایش رشد در ماهی بنی بود.

کلیدواژه‌ها