مقایسه اسیدهای چرب و ترکیبات بیوشیمیایی بدن در بچه ماهیان تولیدی مولدین پرورشی و مولدین وحشی فیل‌ماهی (Huso huso)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شیلات، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 کارشناس ارشد شیلات، مجتمع تکثیر و پرورش خاویاری شهید مرجانی، گرگان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، مطالعه ترکیبات بیوشیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب بدن بچه ماهیان نورس از دو گروه مولدین پرورشی و مولدین وحشی فیل‌ماهی (Huso huso) بود. بچه ماهیان نورس از گروه مولدین پرورشی (با وزن 07/0±430/0 گرم) و مولدین وحشی (با وزن 09/0±540/0 گرم) هر کدام در سه تکرار به میزان 40 گرم به آزمایشگاه انتقال یافتند و بر اساس روش‌های استاندارد ترکیب لاشه و مقادیر انواع مختلف اسیدهای چرب آن‌ها سنجش شد. نتایج اندازه‌گیری‌های لاشه بچه ماهیان نورس نشان داد که تنها پروتئین دارای اختلاف معنی‌دار بین دو گروه بچه ماهیان نورس بود (05/0P<). به طوری که میزان آن در بچه ماهیان نورس حاصل از مولدین وحشی فیل‌ماهی %22/13 از وزن تر و در بچه ماهیان نورس حاصل از مولدین پرورشی %21/11 از وزن تر بود. مقادیر اسیدهای چرب 3-ω (مولدین وحشی %84/0±92/13، مولدین پرورشی %10/0±07/12)، نسبت DHA/EPA (مولدین وحشی 27/2، مولدین پرورشی 83/1)، اسیدهای چرب MUFA (مولدین وحشی %30/0±89/31، مولدین پرورشی %64/0± 57/29) و اسیدهای چرب PUFA (مولدین وحشی %56/0± 51/24، مولدین پرورشی %31/0± 21/22) در بچه ماهیان نورس حاصل از مولدین وحشی فیل‌ماهی به طور معنی‌داری (05/0P<) بیشتر از بچه ماهیان نورس حاصل از مولدین پرورشی بود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بچه ماهیان نورس حاصل از مولدین پرورشی نسبت به مولدین وحشی دارای کمبود مواد تغذیه‌ای بیشتری هستند.

کلیدواژه‌ها