تاثیر فیلترهای آب حاوی نانوذرات نقره طی دوران انکوباسیون بر تغییرات متابولیت لاکتات و آنزیم‌های گلوتاتیون پراکسیداز و لاکتات دهیدروژناز در جنین تاس‌ماهی ایرانی Acipenser persicus

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

2 استاد گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

چکیده

نانوذره نقره به دلیل داشتن خواصی ضدباکتریایی، به یکی از پرمصرف‌ترین ترکیبات نانویی تبدیل شده است و با توجه به توسعه استفاده از نانوذرات، خطرات ناشی از رهایش این مواد، از محصولات حاوی آن‌ها به محیط زیست وجود دارد. در پژوهش حاضر، شش نوع فیلتر حاوی درصدهای متفاوت نانوذرات نقره (25/0، 5/0 و 1 درصد) همراه و بدون آمینوپروپیل تری‌اتوکسی سیلان (APTES)، به همراه یک فیلتر شاهد، برای کنترل قارچ Saprolegnia در انکوباتور تخم تاس‌ماهی ایرانی به کار گرفته شد که دو نوع از آن‌ها )حاوی یک درصد نانونقره) به عنوان فیلتر بهینه به طور کامل موفق به کنترل قارچ Saprolegnia شدند. فیلتر اول فاقد و فیلتر دوم حاوی آمینوپروپیل تری‌اتوکسی سیلان بود. سپس اثرات این فیلترهای بهینه بر روی جنین‌های تاس‌ماهی ایرانی نگهداری شده در این انکوباتورها، به وسیله سنجش تغییرات آنزیم‌های اکسیداتیو گلوتاتیون پراکسیداز و لاکتات دهیدروژناز به روش اسپکتروسکوپی و همچنین سنجش تغییرات متابولیت لاکتات به روش متابولومیکس بر پایه HNMR، در روزهای دوم و چهارم دوره انکوباسیون در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از فیلترهای حاوی نانوذرات نقره به دلیل رهایش نقره از فیلتر به داخل آب و واکنش نقره با گروه تیول گلوتاتیون پراکسیداز، سبب کاهش معنی‌دار این آنزیم در هر دو نوبت نمونه‌برداری شد. همچنین کاهش لاکتات و لاکتات دهیدروژناز در دومین روز انکوباسیون و همچنین افزایش معنی‌دار آن‌ها در چهارمین روز انکوباسیون به دلیل اختلال در فعالیت لاکتات دهیدروژناز در دومین روز انکوباسیون و ایجاد شرایط هیپوکسی در چهارمین روز انکوباسیون مشاهده شد. نتایج حاضر حاکی از  آن است که سنجش آنزیم لاکتات دهیدروژناز و متابولیت لاکتات نسبت به گلوتاتیون پراکسیداز، نشانگر زیستی مناسب‌تری برای ارزیابی زود هنگام تغییرات درون سلولی برای  آن دسته ماهیانی است که تحت تاثیر نانوذرات نقره قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها