اثرات ویتامین‌های B2 و E بر عملکرد رشد، شاخص‌های خونی و ایمنی ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

2 دانشیار گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

3 استادیار پژوهشکده آبزی‌پروری آب‏های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران

چکیده

ماهی آزاد دریای خزر (Kessler,1877) Salmo trutta caspius از ماهیان مهاجر رودرو است که از ارزش اقتصادی و مقبولیت برخوردار است. در این مطالعه اثر ویتامین‌های B2 و E بر رشد، شاخص‌های خونی و ایمنی 750 قطعه ماهی بررسی شد. ماهیان با وزن اولیه 3±20 گرم با 9 تیمار با سطوح مختلف ویتامین B2 و ویتامین E تغذیه شدند که شامل ویتامین B2 با غلظت­های 15 (T1)، 20 (T2) و 25 (T3)، ویتامین E با غلظت­های 100 (T4)، 200 (T5) و 300 (T6)، ترکیب ویتامین‌های B2+E با مقادیر 100+15 (T7)، 200+20 (T8) و 300+25 (T9) میلی‌گرم در کیلوگرم بودند. همچنین یک تیمار شاهد نیز وجود داشت. نتایج نشان داد که وزن و طول بدن در بین تیمارها دارای اختلاف معنی‌دار آماری بود (05/0>P). ماهیان تیمار شاهد کمترین افزایش وزن و طول را داشتند. کمترین FCR و بیشترین SGR،BWI ،GR  و CF در تیمار 8، بیشترین WBC،RBC ، لیزوزیم و IgM در تیمار 9 و بیشترین MCH, MCHC، MCV، هموگلوبین و ایمونوگلوبولین کل در تیمار شاهد وجود داشت. تیمار 8 (ویتامین‌های B2+E: mg/Kg20+200) دارای بهترین عملکرد بود. در نتیجه افزودن توام این دو ویتامین به جیره باعث تقویت عملکرد رشد و سیستم ایمنی بدن شد.

کلیدواژه‌ها