تاثیر جایگزینی پودر ماهی با پودر ضایعات مرغ بر کارایی رشد، شاخص‌های خونی و ترکیب بیوشیمیایی سرم ماهی صبیتی (Sparidentex hasta, Valenciennes 1830)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

3 استاد پژوهشکده آبزی‌پروری جنوب کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

چکیده

به منظور حفظ پایداری صنعت رو به رشد آبزی‌پروری، یافتن منابع پروتئین با مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی جهت جایگزینی پودر ماهی در جیره غذایی آبزیان گوشتخوار ضروری است. در مطالعه حاضر جایگزینی پودر ماهی در سطوح 0 (شاهد)، 15، 25، 35، 45 و 55 درصد با پودر ضایعات مرغ در جیره غذایی ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) جوان صورت گرفت. ماهیان جوان صبیتی با میانگین وزن اولیه 06/0±27/29 گرم و طول استاندارد 36/0±7/8 سانتی‌متر با تراکم 20 قطعه به صورت تصادفی در 18 وان 300 لیتری توزیع و به مدت 60 روز با جیره‌های آزمایشی تغذیه شدند (شش تیمار با سه تکرار). در پایان دوره شاخص‌های رشد و تغذیه، شاخص‌های خونی و ترکیب بیوشیمیایی سرم اندازه‌گیری و محاسبه شد. بر اساس نتایج، کارایی رشد تا سطح %55 جایگزینی کاهش معنی‌‌داری نسبت به تیمار شاهد نشان نداد. سطوح هماتوکریت، هموگلوبین، MCHC و ترکیبات سرم شامل آلبومین، گلوبولین، پروتئین کل، گلوکز، اوره، اسیداوریک و آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز، بین تیمارهای حاوی پودر ضایعات مرغ با تیمار شاهد اختلاف معنی‌دار نشان نداد. اما سطح آنزیم آلکالین فسفاتاز، کلسترول و کلسیم در تیمارهای حاوی پودر ضایعات مرغ بیشتر از تیمار شاهد ثبت شد، در حالی که تری‌گلیسرید در تیمار شاهد بیشتر بود. نتایج حاکی از امکان جایگزینی پودر ماهی تا سطح %45 با پودر ضایعات مرغ بدون اثر منفی بر ترکیب بیوشیمیایی سرم خون ماهی صبیتی جوان بود.

کلیدواژه‌ها