تاثیر عصاره اتانولی برگ گیاه آلوئه ورا (Aloe vera) بر شاخص‌های رشد و عملکرد تولید‌مثلی در ماهی دم‌شمشیری (Xiphophorus helleri)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 دانشیار گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 استادیار گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

4 استادیار موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، ایران

چکیده

آلوئه ­ورا (Aloe vera) ترکیبی غنی از آنتی­اکسیدان­ها، ویتامین­ها، موادمعدنی، اسید­های معدنی و آنزیم­ها است. مطالعات نشان داده‌اند که عصاره آلوئه­ورا می­تواند عملکرد­های فیزیولوژی تولید­مثلی جانوران را تحت تاثیر قرار دهد. در مطالعه حاضر اثر سطوح مختلف عصاره اتانولی گیاه آلوئه­ورا بر عملکرد تولیدمثلی و برخی شاخص­‌های رشد در ماهی دم­شمشیری مورد بررسی قرار گرفت. پودر عصاره آلوئه ­ورا با سطوح ۰ (تیمار ۱، شاهد)، ۲۰۰ (تیمار ۲)، ۴۰۰ (تیمار ۳)، ۸۰۰ (تیمار ۴) و ۱۶۰۰ ( تیمار ۵) میلی­گرم بر کیلو­گرم جیره غذایی افزوده شد و ماهیان به مدت ۱۴ هفته با جیره‌های آزمایشی غذا­دهی شدند. در پایان آزمایش نتایج نشان داد که اضافه کردن ۸۰۰ میلی­گرم عصاره پودری آلوئه­ ورا باعث افزایش معنا­داری در وزن نهایی، طول نهایی، شاخص افزایش وزن، درصد افزایش وزن و نرخ رشد ویژه نسبت به تیمار شاهد شد (0.05>P). کم­ترین میزان هم‌آوری نسبی در تیمار ۲ و بیشترین میزان آن مربوط به تیمار ۴ بود. شاخص گنادوسوماتیک در تیمار­های ۴ و ۵ با تیمار­های ۱، ۲ و ۳ اختلاف معنا­داری داشت (0.05>P). به عنوان یک نتیجه‌گیری کلی می­توان بیان کرد که استفاده از پودر عصاره آلوئه ­ورا در جیره غذایی ماهی دم­شمشیری می ­تواند باعث افزایش و بهبود شاخص‌های رشد و هماوری نسبی و شاخص گنادوسوماتیک در ماهی دم‌شمشیری شود.   

کلیدواژه‌ها