بررسی اثر حضور نانوذرات اکسید مغناطیسی آهن بر جذب کاتیون‌های سمی کادمیوم و نیکل از محیط آبی به وسیله سرخس Azolla filiculoides همراه با بررسی تغییرات رشد آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

در این مطالعه ابتدا اثر حضور نانو‌ذرات اکسید مغناطیسی آهن (Fe3O4 NPs) تولید شده با سه روش هم‌رسوبی، گرمادهی معمولی و گرمادهی با ماکروویو بر رشد سرخس آبزی Azolla filiculoides در محیط آبی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، اثر حضور هر یک از نانوذرات تولیدی بر قابلیت جذب فلزات سنگین کادمیوم و نیکل توسط آزولا ارزیابی شد. بر اساس نتایج به دست آمده از تیمارها و مقایسه آن با تیمار شاهد (فاقد نانوذرات) بیشترین کاهش رشد آزولا طی 10 روز، به واسطه حضور نانوذرات تولید شده با ماکروویو بود که بیشترین درصد ذرات آن قطر کمتر از 10 نانومتر داشت. بررسی اثر غلظت نشان داد که افزایش غلظت نانوذرات از 1000 به ppm2000  به طرز محسوسی رشد را کُند کرد. همچنین، حضور نانوذرات موجب تغییر در وضعیت رشد آزولا در دو دمای 10 و 50 درجه سانتی‌گراد شد، به طوری که کمترین میزان رشد در دمای 50 درجه در حضور نانوذرات و در دمای 10 درجه سانتی‌گراد در غیاب نانوذرات ملاحظه شد. در بررسی حذف کادمیوم و نیکل مشخص شد که حضور نانوذرات با وجود اثر کاهندگی رشد آزولا، سبب افزایش جذب فلزات بر طبق مدل سینتیک درجه اول شد.

کلیدواژه‌ها