اثر ضدباکتریایی عصاره‌ها و هیدرولیز آنزیمی Anodonta cygnea و Dreissena polymorpha

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زیست‌شناسی دریا، گروه زیست‌شناسی دریا، واحدلاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

2 استادیار گروه زیست‌شناسی، واحدلاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

3 دانشیار گروه زیست‌شناسی، واحدایذه، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایذه، ایران

چکیده

هدف این مطالعه، بررسی فعالیت ضدباکتریایی هیدرولیز آنزیمی و عصاره استخراج شده از دوکفه‌ای‌های Anodonta cygnea و Dreissena polymorpha بود. نمونه­های پودر شده قسمت‌های نرم بدن جانور برای تهیه عصاره­های متانولی، اتانولی، کلروفرمی و هیدرولیز آنزیمی آلکالاز مورد استفاده قرار گرفت. اثر ضدباکتریایی این عصاره­ها بر باکتری­های گرم منفی Proteus vulgaris و Klebsiella pneumoniae و گرم مثبت Enterococcus faecalis به روش انتشار دیسک و اندازه­گیری هاله عدم رشد، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) عصاره­ها تعیین شد. از نظر اندازه­گیری قطر هاله عدم رشد عصاره­ها و هیدرولیز آنزیمی، D. polymorpha اثر ضدباکتریایی قوی­تری در مقایسه با A. cygnea علیه باکتری­های P. vulgaris و K. pneumoniae نشان داد. هر چند که عصاره­های A. cygnea علیه E. faecalis موثرتر بود. با توجه به یافته­های پژوهش حاضر عصاره­ها و هیدرولیز آنزیمی دوکفه‌ای D. polymorpha اثرات ضدباکتریایی قوی­تری علیه باکتری‌های P. vulgaris و K. pneumoniae و عصاره­ها و هیدرولیز آنزیمی A. cygnea اثرات قوی­تری علیه باکتری E. faecalis نشان داد. خالص­سازی ترکیبات موثر عصاره­های مورد مطالعه و مکانیسم­های ضدباکتریایی آن‌ها در مطالعات آینده می­تواند به درک بهتر و بهینه­سازی عملکرد و استفاده از این ترکیبات طبیعی در مهار باکتری­های مذکور منجر شد.

کلیدواژه‌ها