پیش‌فرآوری و استخراج روغن از ریزجلبک Chlorella vulgaris توسط فراصوت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی شیمی، پژوهشکده علوم پایه، مجتمع دانشگاهی علوم کاربردی، دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر، اصفهان، ایران

2 استادیار پژوهشکده علوم پایه، مجتمع دانشگاهی علوم کاربردی، دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر، اصفهان، ایران

چکیده

مرحله استخراج روغن از ریزجلبک اصلی‌ترین و اساسی­ترین مرحله تولید بیودیزل محسوب می‌شود. در این پژوهش تاثیر زمان بر روش فراصوت، در مراحل پیش‌فرآوری و استخراج، بهینه‌سازی شد. پیش‌فرآوری ریزجلبک Chlorella vulgaris با سه روش پیش‌فرآوری با آب گرم، تابش امواج فراصوت در حلال آب و به صورت ترکیبی صورت گرفت. استخراج روغن نیز با دو روش استخراج با حلال به کمک امواج فراصوت و بلای و دایر در زمان‌های معین و نسبت‌های حلال مشخص صورت پذیرفت و پروفایل اسیدهای چرب آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد پیش‌فرآوری ریزجلبک C. vulgaris بر بازده استخراج تاثیرگذار بود و باعث افزایش بازده استخراج شد. همچنین، استفاده از امواج فراصوت باعث تسریع فرآیند انتقال جرم و انرژی، کاهش دمای عملیاتی و کاهش اندازه تجهیزات شد. استفاده از آب گرم همراه با 15 دقیقه تابش امواج فراصوت در پیش‌فرآوری و استخراج توسط فراصوت در 50 دقیقه، بازده استخراج را تا 96/22 درصد افزایش داد که 63/18 درصد بیش از حالت بدون پیش‌فرآوری و روش بلای و دایر بود. بررسی ترکیب و میزان اسیدهای چرب ریزجلبک C. vulgaris نشان داد زمان تابش فراصوت تاثیر مثبت قابل ملاحظه‌ای بر میزان استخراج اسیدهای چرب غیراشباع داشت.

کلیدواژه‌ها