بررسی پروفایل طولی تنوع ژنتیکی جنس Epeorus رودخانه گاماسیاب در فصول مختلف سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تنوع ژنتیکی جنس Epeorus در طول رودخانه گاماسیاب انجام شد. نمونه‌برداری از Epeorusها از چهار ایستگاه به ترتیب از سرچشمه رودخانه به سمت پایین با فاصله حدود 500 متر از یکدیگر، در چهار فصل سال و با سه تکرار از قسمت‌های جانبی و وسط رودخانه توسط نمونه‌بردار سوربر صورت گرفت. پس از جداسازی و فیکس Epeorusها، مراحل استخراج DNA انجام و کیفیت آن­ها روی ژل الکتروفورز بررسی شد. سپس تکثیر ژن مورد مطالعه (سیتوکروم اکسیداز-1) با استفاده از آغازگرهای مشخص انجام شد و محصولات PCR توالی‌یابی شد. هم‌ردیف‌سازی، بررسی و مقایسه توالی‌ها با نرم‌افزار MEGA 6 صورت گرفت. بررسی‌های مولکولی حاکی از آن بود که کاهش تنوع ژنتیکی در ایستگاه شماره 2 که در معرض آلودگی پساب کارگاه تکثیر و پرورش ماهی قرار داشت به ویژه در فصولی که رودخانه با کاهش دبی آب مواجه شده بود، مشهود است.

کلیدواژه‌ها