اثر سطوح مختلف اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیره و اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه در جیره غذایی بر برخی شاخص‌های ریخت‌سنجی روده پیشین لارو قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده آرتمیا و آبزی‌پروری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ایران

3 کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ایران

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر سطوح مختلف اسیدهای چرب جیره غذایی (HUFA و PUFA) بر برخی شاخص­های ریخت­سنجی روده پیشین لاروهای ماهی قزل­آلای رنگین­کمان در شروع تغذیه آغازین بود. بنابراین هشت جیره غذایی مختلف شامل جیره­های حاوی سطوح مختلف HUFA شامل صفر، 5/0، 1، 2 درصد در سطحPUFA  برابر 20 درصد (آزمایش نخست) و سطوح مختلف PUFA شامل 10، 20، 30 و 40 درصد در سطح HUFA معادل 8 درصد چربی جیره غذایی (آزمایش دوم) تنظیم شد. تراکم لاروها در هر مخزن پرورشی 100 قطعه بود و آزمایش به مدت شش هفته به طول انجامید. در پایان آزمایش، از هر تیمار شش قطعه ماهی به صورت تصادفی انتخاب و قسمت ابتدایی روده کوچک آن­ها برای مطالعات بافت شناسی کلاسیک نمونه‌برداری شد. در آزمایش نخست با افزایش سطح HUFA جیره غذایی، ضخامت اپیتلیوم و ارتفاع چین‌های روده (Villi) کاهش یافت (05/0>P) و سطح مناسب HUFA در این آزمایش 5/0 درصد تشخیص داده شد. همچنین در آزمایش دوم تنها ارتفاع چین­ بخش پیشین روده تحت تاثیر جیره­های آزمایشی قرار گرفت (05/0>P) و در سطح PUFA 20 درصد از چربی کل جیره، ارتفاع چین (3/10±3/207 میکرومتر) از بیشترین میزان برخوردار بود. بنابراین توصیه می­شود در صورت استفاده از منابع روغن گیاهی (جایگزینی منابع دریایی با منابع گیاهی) که موجب افزایش میزان PUFA جیره غذایی می­شود، سطح اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیره می­تواند تا هشت درصد افزایش یابد تا ساختار طبیعی بافت روده حفظ شود.

کلیدواژه‌ها