تاثیر زیستگاه‌های متفاوت آبی بر میزان رنگدانه‌های فتوسنتزی و غیرفتوسنتزی، پروتئین و فعالیت آنزیم پراکسیداز در سرخس آبزی Azolla filiculoides Lam

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر

3 دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

رشد و نمو گیاهان آبزی به عواملی مانند نور، دما، اکسیژن محلول، pH و همچنین مواد آلی و معدنی بستگی دارد. هدف از پژوهش حاضر، مطالعه برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی سرخس آبزیAzolla filiculoides Lam. به شاخص‌های pH، هدایت الکتریکی، شوری و اکسیژن محلول در زیستگاه‌های متفاوت آبی حومه شهرستان بابلسر بود. Azolla از کانال آبی اطراف شالیزار و شالیزار در منطقه اجاکسر و تالاب عزیزک در 4 تکرار و در دو رنگ سبز و قرمز جمع‌آوری و به آزمایشگاه منتقل شد. مطالعه شاخص‌های آب نشان داد، میزان pH در بین زیستگاه‌ها تفاوت اندک معنی‌داری داشت و شالیزار از نظر آماری دارای بالاترین میزان هدایت الکتریکی، شوری و پایین‌ترین مقدار اکسیژن محلول بود. بر اساس نتایج این مطالعه، میزان رنگدانه‌ها، پروتئین و فعالیت آنزیم پراکسیداز در هر دو نوع Azolla در شالیزار به طور معنی‌داری نسبت به دو منطقه دیگر بیشتر بود. گر چه درصد ماده خشک، میزان پروتئین، آنتوسیانین، نیتروژن و فسفر کل Azolla قرمز در تمام مناطق بررسی شده، به صورت معنی‌داری بیشتر از Azolla سبز بود که به نظر می‌رسد Azolla قرمز احتمالا توانایی بالاتری به جذب عناصر ضروری و تولید ترکیبات آلی نسبت به Azolla سبز دارد.

کلیدواژه‌ها