جداسازی و شناسایی باکتری‌های حل کننده فسفات از مزارع پرورش ماهیان گرمابی به عنوان کاندیدای کود زیستی فسفره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی شیلات، دانشگاه تربیت مدرس، نور

2 استادیار گروه علوم و مهندسی شیلات، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران

3 دانشیار گروه میکروبیولوژی خاک، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

چکیده

قابلیت دسترسی زیستی فسفر برای تولیدکنندگان اولیه در استخرهای پرورش ماهیان گرمابی عمدتا به واسطه تشکیل کمپلکس با کاتیون­­ها و مواد آلی به شدت کاهش می­یابد. در این راستا، برای افزایش فسفات محلول در آب منطبق بر اصول کشاورزی پایدار، استفاده از باکتری­های حل کننده فسفات که دارای توانایی انحلال ترکیبات نامحلول معدنی و آلی فسفات هستند، بسیار ضروری است. با این هدف، نمونه­برداری از رسوبات مزارع پرورش ماهیان گرمابی در نواحی مرکزی مازندران انجام شد. جداسازی باکتری­­ها با استفاده از محیط کشت اختصاصی NBRIP (National Botanical Research Institute's Phosphate Growth Medium) انجام شد و سپس سویه­ها با روش توالی­یابی ژن rRNA S16 شناسایی شدند. به علاوه، تاثیر تغییرات دما، pH و شوری (منطبق با شرایط محیطی مزارع پرورش ماهیان گرمابی) بر رشد و زنده­مانی سویه­ها بررسی شد. در مطالعه حاضر، 64 سویه جداسازی شد که از میان آن‌ها 11 سویه­ شامل Pseudomonas taiwanensis (Persian1 و Persian2P. putida (Persian3P. umsongensis (Persian4 و Persian5P. kilonensis (Persian6P. frederiksbergensis  (Persian7، Persian8 و Persian9P. deceptionensis (Persian10) و Acinetobacter lactucae (Persian11) به عنوان سویه­های موثرتر در انحلال فسفر انتخاب شدند. به طور ­کلی نتایج نشان داد که این سویه­ها علاوه بر داشتن توانایی در انحلال ترکیبات نامحلول فسفر، قابلیت رشد مطلوبی در شرایط استخرهای پرورش ماهیان گرمابی داشتند.

کلیدواژه‌ها