تاثیر نانوذرات نقره بر رشد، میزان کلروفیل و ترکیبات فنولی ریزجلبک Nannochloropsis oculata

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری، گروه زیست‌شناسی گیاهی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز

چکیده

کاربرد گسترده نانوذرات نقره در صنایع مختلف باعث رهاسازی آن‌ها به اکوسیستم آبی می‌شود. ریزجلبک­ها در اکوسیستم‌های آبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. از این رو در پژوهش حاضر، تاثیر غلظت‌های مختلف نانوذرات نقره (0، 1، 5، 10، 25 و 50 میلی‌گرم در لیتر) بر ریزجلبک Nannochloropsis oculata بررسی شد. نتایج نشان داد که نرخ رشد و مقدار کلروفیل a در سلول‌های تیمار شده با نانوذرات نقره به طور معنی‌داری نسبت به شاهد کاهش یافت. همچنین مقدار کاروتنوئیدها به طور قابل توجهی افزایش یافت. در حالی که ترکیبات فنولی به طور معنی‌داری در پاسخ به نانوذرات نقره کاهش یافت. افزایش کاروتنوئیدها احتمالا روش دفاعی این ریزجلبک در پاسخ به تنش ناشی از نانوذرات است. تصاویر میکروسکوپ الکترونی گذاره (TEM) سلول‌های جلبکی تیمار شده با نانوذرات نقره نیز نشان داد که نانوذرات به دیواره سلولی جلبک آسیب می‌رساند.

کلیدواژه‌ها