بررسی اثر ماده بیهوشیMS222 بر شاخص‌های خونی ماهی شیربت (Arabibarbus grypus) در غلظت‌های بیهوش کننده و کشنده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران/دانشیار گروه شیلات، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر مقایسه غلظت­های مختلف بیهوش­کننده و کشنده ماده MS222 بر شاخص­های خونی ماهی شیربت (Arabibarbus grypus) مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 18 قطعه ماهی با وزن متوسط 5/5±150 گرم، به صورت تصادفی در سه تیمار بدون بیهوشی (تیمار شاهد)، بیهوشی با غلظت 750 میلی­گرم بر لیتر برای بیهوش­کنندگی و غلظت 6250 میلی­گرم بر لیتر برای کشندگی قرار گرفتند. خونگیری از تمام نمونه‌ها در تیمارهای شاهد، بیهوشی (در ساعت‌های صفر،‏ 6، 12 و 24 بعد از بیهوشی) و کشندگی صورت گرفت و شاخص­های خونی از جمله تعداد گلبول­های سفید و قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت، MCV، MCH و MCHC اندازه­گیری شد. درصد هماتوکریت و سطح هموگلوبین در تیمارهای ساعت‌های 6 و 12 کاهش آماری معنی­داری را نسبت به تیمار شاهد، زمان صفر و غلظت کشنده نشان دادند (05/0P<). شمارش کلی گلبول­های قرمز در کلیه تیمارها به جز تیمار ساعت 6 نسبت به تیمار شاهد افزایش نشان داد (05/0<P). MCH و MCV در تیمارهای زمان‌های 12 و 24 ساعت نسبت به تیمار شاهد کاهش معنی­دار نشان داد (05/0P<). MCHC و درصد منوسیت در کلیه تیمارها نسبت به تیمار شاهد افزایش نشان داد (05/0P>). در شمارش کلی گلبول­های سفید و میزان هتروفیل در تیمارهای زمان صفر تا 6 ساعت روند کاهشی و در سایر تیمارها روند افزایشی مشاهده شد (05/0<P). به طورکلی نتایج حاکی از آن است که بیهوشی با ماده MS222 سبب استرس کمی در ماهی شیربت شد. این استرس باعث ایجاد یک اختلال اولیه در شاخص­های خونی شد که نوعی واکنش دفاعی در برابر استرس تحمیل شده بود و سپس توسط فرآیند سازش‌پذیری پس از سپری شدن زمان (24 ساعت) شرایط به حالت طبیعی اولیه بازگشت، بنابراین استفاده از این ماده بیهوشی در تحقیقات آبزی‌پروری بدون مانع است.

کلیدواژه‌ها