تاثیر سطوح مختلف نانوذرات سلنیوم بر برخی شاخص‌های تولیدمثلی در مولدین نر ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بخش تکثیر و پرورش آبزیان، مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، یاسوج، ایران

2 مربی پژوهشی بخش ژنتیک و بیوتکنولوژی، مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، یاسوج، ایران

3 استادیار پژوهشی بخش تکثیر وپرورش آبزیان، مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، یاسوج، ایران

4 استادیار پژوهشی بخش ژنتیک و بیوتکنولوژی، مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، یاسوج، ایران

5 دکتری بخش بهداشت و بیماری‌ها، مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، یاسوج، ایران

چکیده

بهبود جیره غذایی مولدین نر قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) با نانو ذرات سلنیوم تاثیر زیادی بر شاخص‌های تولیدمثلی دارد. سلنیوم برای تولیدمثل جنس نر اهمیت زیادی دارد و کمبود و سطوح پایین آن ممکن است منجر به اختلالات تولیدمثلی مانند باروری ضعیف و عدم تکامل جنین شود. در این مطالعه اثرات سطوح مختلف نانوذرات سلنیوم بر شاخص‌های تولیدمثلی مولدین نر قزل‌آلای رنگین‌کمان بررسی شد. تعداد 120 قطعه ماهی مولد نر 4 ساله با میانگین وزن 375/2 کیلوگرم انتخاب شد. پس از سازگاری، ماهیان به چهار گروه آزمایشی (شاهد، 5/0، 1 و 2 میلی‌گرم نانوذرات سلنیوم در کیلوگرم جیره) با سه تکرار تقسیم شدند. اختلاف معنی‌داری در نتایج طول کل مولدین نر مشاهده نشد. بیشترین درصد لقاح (60/1±17/98 درصد) در ماهیان تغذیه شده با 2 میلی‌گرم نانوسلنیوم مشاهده شد که دارای اختلاف معنی‌داری با سایر تیمارها بود. بیشترین درصد چشم‌زدگی تخم‌ها مربوط به مولدین تیمار 2 میلی‌گرم نانوسلنیوم در کیلوگرم جیره بود (00/3±93/93). میزان بازماندگی زاده‌ها نشان داد که با افزایش سطوح نانوذرات سلنیوم در مولدین نر یک روند افزایشی در میزان بازماندگی زاده‌ها وجود داشت. روند افزایشی درصد لقاح و چشم‌زدگی زاده‌ها در مولدین نر تغذیه شده با 2 میلی‌گرم نانوذرات سلنیوم، تاثیر به سزایی در نتایج نهایی داشت.

کلیدواژه‌ها