بررسی بیان ژن لیزوزیم نوع C در بافت‌های طحال، پانکراس، کلیه قدامی و کبد در ماهیان مولد قره‌برون (Acipenser persicus Borodin, 1897) با روش Real Time PCR کمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات، گروه شیلات، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

2 استادیار گروه شیلات، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

3 استادیارگروه بهداشت عمومی و مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

4 دانشیار گروه شیلات، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی و مقایسه میزان بیان ژن لیزوزیم نوع C در بافت‌های‌ کبد، طحال، پانکراس و کلیه قدامی ماهیان مولد قره‌برون(Acipenser persicus) با استفاده از روش Real time PCR انجام شد. بدین منظور، پس از عملیات تکثیر، از 16 قطعه ماهی مولد (8 قطعه ماهی ماده و 8 قطعه ماهی نر) نمونه‌برداری انجام شد. نمونه‌ها درون ازت مایع به آزمایشگاه منتقل شدند. پس از استخراج RNA و سنتز cDNA، فرآیند Real Time PCR به منظور تجزیه و تحلیل و مقایسه میزان بیان ژن لیزوزیم نوع C انجام شد. نتایج این پژوهش به عنوان اولین مطالعه انجام شده بر روی این گونه، نشان داد که ژن لیزوزیم نوع C در هر چهار بافت مورد مطالعه بیان داشت و میزان بیان آن بین بافت­های مختلف از اختلافی معنی‌دار برخوردار بود (01/0P<). بالاترین سطح بیان mRNA در بافت طحال و کمترین میزان بیان آن در بافت پانکراس مشاهده شد. بیان ژن لیزوزیم نوع C بین جنسیت‌های مختلف نیز دارای اختلافی معنی‌دار بود (01/0P<). بر این اساس، میزان بیان این ژن در جنس نر بالاتر بود. در مجموع، این چنین به نظر می­رسد که میزان بیان ژن لیزوزیم نوع C در بافت‌ها و جنسیت­های مختلف ‌ماهیان مولد قره‌برون می‌تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار داشته باشد که بررسی اثرات احتمالی هر یک از آن‌ها نیازمند انجام مطالعات آزمایشگاهی بیشتری در این زمینه است.

کلیدواژه‌ها