شناسایی سویه هوازی اجباری Aeribacillus pallidus Gh1 جدا شده از چشمه آب گرم قینرجه در استان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

نمونه‌های آب از چشمه‏ آب معدنی گرم قینرجه استان اردبیل در اطراف کوه سبلان جمع‏آوری شد. پس از کشت، از میان باکتری‏های رشد داده شده، باکتری Gh1 به دلیل رشد سریع‌تر در محیط­های انتخابی و بازه دمایی مورد نظر، برای بررسی‎‏های بیشتر انتخاب شد. ویژگی­های باکتری با استفاده از کشت روی محیط‌های کشت اختصاصی در شرایط هوازی و بی­هوازی، آزمایش‌های بیوشیمیایی، تعیین هویت برخی لیپیدها، تعیین توالی بازی 16S rDNA و ترسیم درخت فیلوژنتیک به دست آمد. باکتری Gh1، گرم مثبت، اسپوردار و غیرمتحرک بود. طول و عرض سویه 4-3 ×1 میکرومتر بود و اسپورهای آن مستطیل شکل و انتهایی بودند. دمای مطلوب رشد 60-58 درجه سانتی‌گراد و حداقل و حداکثر دمای رشد به ترتیب 30 و 72 درجه سانتی‌گراد بود. pH مطلوب رشد 0/8 بود و باکتری در pH بین 6 تا 10 رشد می­کرد. غلظت 0/1-5/0 درصد NaCl سرعت رشد را بالا برد، اما غلظت 0/2 درصد NaCl رشد را مهار کرد. تنها منبع هیدروکربنی با اثر مثبت روی رشد باکتری، نشاسته بود. علاوه بر فعالیت آمیلازی، باکتری دارای فعالیت‏های ژلاتینازی، کاتالازی و اکسیدازی نیز بود. سویه Gh1 هوازی بود و روی محیط کشت بی­هوازی رشد نکرد. بررسی لیپیدهای قطبی نشان داد سویه حامل فسفاتیدیل اتانول آمین، دی‏فسفاتیدیل گلیسرول، فسفاتیدیل گلیسرل و چندین لیپید و فسفولیپید شناسایی نشده بود. دی‏آمینو پیملیک اسید در دیواره‎ باکتری موجود نبود. بررسی توالی 16S rDNA نشان داد این توالی 72/99 درصد با  باکتری Aeribacillus pallidus یکسانی داشت. ویژگی­های مهم دیگر باکتری، مانند تحرک و تنفس بی­هوازی، با گزارش­های پیشین متفاوت بودند. نتایج به دست آمده همچنین نشان داد که نمی­توان از وجود فسفاتیدیل اتانول آمین به عنوان معیاری برای تفکیک Aeribacillus از Geobacillus استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


Banat I.M., Marchant R. and Rahman T.J. 2004. Geobacillus debilis sp. nov., a novel obligately thermophilic bacterium isolated from a cool soil environment, and reassignment of Bacillus pallidus to Geobacillus pallidus comb. nov. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 54: 2197–2201.
Baron E.J. and Finegold S.M. 1990 Diagnostic Microbiology. Mosby USA. 861P.
Becker B., Lechevalier M.P., Gordon R.E., Lechevalier H.A. 1964. Rapid differentiation between Nocardia and Streptomyces by paper chromatography of whole-cell hydrolysates. Applied Microbiology, 12: 421–423.
Brown T.A. 2000. Essential Molecular Biology, A Practical Approach. Oxford University Press, UK. 243P.
Coorevits A., Dinsdale A.E., Halket G., Lebbe L., De Vos P., Van Landschoot A. and Logan N.A. 2012. Taxonomic revision of the genus Geobacillus: Emendation of Geobacillus, G. stearothermophilus, G. jurassicus, G. toebii, G. thermodenitrificans and G. thermoglucosidans (nom. corrig., formerly ‘thermoglucosidasius’); transfer of Bacillus thermantarcticus to the genus as G. thermantarcticus comb. nov.; proposal of Caldibacillus debilis gen. nov., comb. nov.; transfer ofG. tepidamans to Anoxybacillus as A. tepidamans comb. nov.; and proposal of Anoxybacillus caldiproteolyticus sp. nov. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 62: 1470–1485.
Jurtshuk, P. Jr and McQuitty D.N. 1976 Use of a Quantitative Oxidase Test for Characterizing Oxidative Metabolism in Bacteria. Applied and Environmental Microbiology. 31(5): 668–679.
Kasai H., Watanabe K., Gasteiger E., Bairoch A., Isono K., Yamamoto S. Harayama S. 1998. Construction of the gyrB database for the identification and classification of bacteria. Genome Informatics, 9: 13–21.
Koonin E.V. and Wolf Y.I. 2008. Genomics of bacteria and archaea: The emerging dynamic view of the prokaryotic world. Nucleic Acids Research, 36(21): 6688–6719.
Lebedinsky A.V., Chernyh N.A. and Bonch Osmolovskaya E.A. 2007. Phylogenetic systematics of microorganisms inhabiting thermal environments. Biochemistry (Moscow), 72(12): 1299–1312.
Lokre S.S. and Kadam D.G. 2014. Production and characterization of thermostable lipase from Aeribacillus sp. SSL096201. GERF Bulletin of Biosciences, 5(2): 1–7.
Minana-Galbis D., Pinzon D.L., Loren J.G., Manresa A., Oliart-Ros R.M. 2010. Reclassification of Geobacillus pallidus (Scholz et al. 1988) Banat et al. 2004 as Aeribacillus pallidus gen. nov., comb. nov. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 60: 1600–1604.
Minnikin D.E., O’Donnell A.G., Goodfellow M., Alderson G., Athalye M., Schaal A. and Parlett J.H. 1984. An integrated procedure for the extraction of isoprenoid quinones and polar lipids. Journal of Microbiological Methods, 2: 233–241.
Nazina T.N., Tourova T.P., Poltaraus A.B., Novikova E.V., Grigoryan A.A., Ivanova A.E., Lysenko A.M., Petrunyaka V.V., Osipov G.A., Belyaev S.S. and Ivanov M.V. 2001. Taxonomic study of aerobic thermophilic bacilli: Descriptions of Geobacillus subterraneus gen. nov., sp. nov. and Geobacillus uzenensis sp. nov. from petroleum reservoirs and transfer of Bacillus stearothermophilus, Bacillus sthermocatenulatus, Bacillus thermoleovorans, Bacillus kaustophilus, Bacillus thermoglucosidasius and Bacillus thermodenitrificans to Geobacillus as the new combinations G. stearothermophilus, G. thermocatenulatus, G. thermoleovorans, G. kaustophilus, G. thermoglucosidasius and G. thermodenitrificans. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 51: 433–446.
Parte A.C. 2018. LSPN- List of prokaryotic names with standing in nomenclature. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 68(6): 1825–1829.
Pikuta E., Cleland D. and Tang J. 2003. Aerobic growth of Anoxybacillus pushchinoensis K1T: Emended descriptions of A. pushchinoensis and the genus Anoxybacillus. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 53: 1561–1562.
Pikuta E., Lysenko A., Chuvilskaya N., Mendrock U., Hippe H., Suzina N., Nikitin D., Osipov G. and Laurinavichius K. 2000. Anoxybacillus pushchinensis gen. nov., sp. nov., a novel anaerobic, alkaliphilic, moderately thermophilic bacterium from manure, and description of Anoxybacillus flavithermus comb. nov. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 50: 2109–2117.
Rossi F., Dellaglio F. and Torriani S. 2006. Evaluation of recA gene as a phylogenetic marker in the classification of dairy propionibacteria. Systematic and Applied Microbiology, 29: 463–469.
Sanger F., Nicklen S. and Coulson A.R. 1977. DNA sequencing with chain-terminating inhibitors. Proceedings of National Academy of Sciences USA, 74(12): 5463–5467.
Schleifer K.H. 2008. The low G + C Gram-positive Bacteria. P: 19–328. In: De Vos P., Garrity G., Jones D., Krieg N.R., Ludwig W., Rainey F.A., Schleifer K.H. and Whitman W.B. (Eds.). Bergey's Manual of Systematic Bacteriology, Vol. 3:  The Firmicutes. Springer, New York.
Scholz T., Demharter W. Hensel R. and Kandler O. 1987. Bacillus pallidus sp. nov., a new thermophilic species from sewage. Systematic and Applied Microbiology, 9: 91–96.
Tourova T.P., Korshunova A.V., Mikhailova E.M., Sokolova D.S., Poltaraus A.B. and Nazina T.N. 2010. Application of gyrB and parE sequence similarity analyses for differentiation of species within the genus Geobacillus. Microbiology, 79: 356–369.
Yasawong M., Areekit S. Pakpitchareon A., Santiwatanakul S. and Chansiri K. 2011. Characterization of thermophilic halotolerant Aeribacillus pallidus TD1 from Tao Dam Hot Spring, Thailand. International Journal of Molecular Sciences, 12: 5294–5303.
Zeigler D.R. 2005. Application of a recN sequence similarity analysis to the identification of species within the bacterial genus Geobacillus. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 55: 1171–1179.
Zheng C., Li Z., Su J., Zhang R., Liu C. and Zhao M. 2012. Characterization and emulsifying property of a novel bioemulsifier by Aeribacillus pallidus. Journal of Applied Microbiology, 113(1): 44–51.