اثر سه روش تجویز باکترین دوگانه استرپتوکوکوزیس/ لاکتوکوکوزیس بر ایمنی اختصاصی و بیان ژن‌های IL-6 و IgM در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران/ استاد، قطب علمی بهداشت و بیماری های ماهیان گرمابی، اهواز، ایران

2 دانشجوی دکتری بهداشت آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استاد گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

در این مطالعه اثر تجویز واکسن (باکترین) دو گانه استرپتوکوکوزیس/لاکتوکوکوزیس به سه روش خوراکی، تزریقی و غوطه‌وری در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان بر بیان دو ژن مرتبط با ایمنی (IL-6 و IgM) ارزیابی شد. به این منظور 600 قطعه ماهی (1/2±14 گرم) به چهار تیمار، هر تیمار در سه تکرار به صورت زیر تقسیم شدند: تیمار تجویز خوراکی حاوی CFU/g108 از باکترین دوگانه (Streptococcus iniae و Lactococcus garvieae)، تیمار تزریقی (تزریق داخل صفاقی باکترین دوگانه به مقدار CFU/mL109)، تیمار غوطه‌وری (حمام دو دقیقه‌ای در سوسپانسیون باکترین دوگانه به مقدار CFU/mL109) و تیمار شاهد بدون تجویز باکترین. ماهی­ها به مدت دو ماه در شرایط مشابه تغذیه و نگهداری شدند. در روزهای صفر، 20، 40 و 60 عیار پادتن سرمی به روش الایزا، و میزان بیان دو ژن ایمنی IL-6 و IgM در کلیه قدامی ماهی­ها با استفاده از تکنیک کمی با روش qRT-PCR ارزیابی شد. سپس تیمارها در روز 60 آزمایش با هر دو باکتری به طور جداگانه مواجهه داده شدند و تلفات بین تیمارها مقایسه شد. نتایج نشان داد که تلفات بعد از مواجهه تیمار باکترین تزریقی در مورد S. iniae و L. garvieae به ترتیب 10±20 و 77/5±67/26، در روش خوراکی 10±30/56 و 10±70/57 و در غوطه‌وری 63/7±50 و 63/5±33/43 بود. عیار پادتن در برابر هر دو باکترین در تیمار تزریقی به طور معنی‌داری نسبت به تیمارهای دیگر افزایش داشت (05/0p <). میزان بیان هر دو ژن در تیمارهای واکسینه شده به طور معنی‌داری نسبت به تیمار  شاهد افزایش نشان داد (05/0p <) و بیشترین بیان مربوط به تیمار تزریقی بود. به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که میزان محافظت، عیار پادتن و میزان بیان هر دو ژن ایمنی در تیمار باکترین تزریقی از روش‌های دیگر بالاتر بود، ولی با توجه به ارجحیت­های روش غوطه‌وری و خوراکی نسبت به روش تزریقی، انجام پژوهش‌های بیشتر در بهبود کارایی این روش‌ها توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


علیشاهی م. 1389. مقدمه‌ای بر ایمنی‌شناسی آبزیان (ترجمه). دانشگاه شهید چمران اهواز. 514ص.
Alishahi M., Ranjbar M.M., Ghorbanpour M., Peyghan R., Mesbah M. and Razi Jalali M. 2010. Effects of dietary Aloe vera on some specific and nonspecific immunity in the common carp (Cyprinus carpio). Iranian Journal of Veterinary Medicine, 4(3): 189–195.
Altun S., Kubilay A., Ekici S., Didinen B.I. and Diler O. 2010. Oral vaccination against lactococcosis in Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) using sodium alginate and poly (lactide-co-glycolide) carrier.  Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16: 211–217.
Austin B. and Austin D.A. 2007. Bacterial Fish Pathogens, Disease of Farmed and Wild Fish. Springer, Netherlands. 552P.
Barnes A.C., Young F.M., Horne M.T. and Ellis A.E. 2003. Streptococcus iniae: Serological differences, presence of capsule and resistance to immune serum killing. Diseases of Aquatic Organisms, 53(3): 241–247.
Bercovier H., Ghittino C. and Eldar A. 1997. Immunization with bacterial antigens: Infections with streptococci and related organisms. Developments in Biological Standardization, 90: 153–60.
Bromage E.S., Thomas A. and Owens L. 1999. Streptococcus iniae, a bacterial infection in barramundi Lates calcarifer. Disease of Aquatic Organisms, 36: 177–181.
Bustin S.A., Benes V., Garson J.A., Hellemans J., Huggett J., Kubista M., Mueller R.,  Nolan T., Pfaffl M.W., Shipley G.L., Vandesompele J. and Wittwer C.T. 2009. The MIQE guidelines: Minimum information for publication of quantitative real-time PCR experiments. Clinical Chemistry, 55(4): 611–622.
Chen H.H., Lin H.T., Foung Y.F. and Lin J.H.Y. 2012. The bioactivity of teleost IL-6: IL-6 protein in orange-spotted grouper (Epinephelus coioides) induces Th2 cell differentiation pathway and antibody production. Developmental and Comparative Immunology, 38(2): 285–294.
Costa A.A., Leef M.J., Bridle A.R., Carson J. and Nowak B.F. 2011. Effect of vaccination against yersiniosis on the relative percent survival, bactericidal and lysozyme response of Atlantic salmon, Salmo salar.  Aquaculture, 315: 201–206.
Craig A., Shoemaker C.A., Benjamin R., LaFrentz R. and Julio C. 2017. Additive genetic variation in resistance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) to Streptococcus iniae and S.agalactiae capsular type Ib: Is genetic resistance correlated? Aquaculture, 468(1): 193–198.
Cronstein B.N. 2007. Interleukin-6. Bulletin of the NYU Hospital for Joint Diseases, 65: 47–53.
Deshmukh S., Kania P.W., Chettri J.K., Skov J., Bojesen A.M., Dalsgaard I. and Buchmann K. 2013. Insight from molecular, pathological, and immunohistochemical studies on cellular and humoral mechanisms responsible for vaccine-induced protection of rainbow trout against Yersinia ruckeri. Clinical and Vaccine Immunology, 20(10): 1623–1641.
Eldar A. and Ghittino C. 1999. Lactococcus garvieae and Streptococcus iniae infections in rainbow trout Oncorhynchus mykiss: Similar, but different diseases. Disease of Aquatic Organism, 36(3): 227–231.
Esteve-Gassent M.D., Fouz B. and Amaro C. 2004. Efficacy of a bivalent vaccine against diseases caused by Vibrio vulnificus after its administration by four different routes. Fish and Shellfish Immunology, 16: 93–105.
Faghani T., Azari Takami G., Kousha A. and Faghani S. 2008. Surveying on alginic acid and anti-Streptococcus vaccine effects on the growth performance, survival rate, hematological parameters in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). World Journal of Zoology, 3(2): 54–58.
FAO. 2017. Yearbook of Fisheries and Aquaculture Statistics 2015. FAO Publication, Italy. 237P.
Greenway T.E., Byars T.S., Elliot R.B. 2017. Validation of fermentation and processing procedures for the commercial-scale production of a live, attenuated Edwardsiella ictaluri vaccine for use in channel catfish aquaculture. Journal of Aquatic Animal Health, 29(2): 83–88.
Gudding R., Lillehaug A. and Evensen Y. 2014. Fish Vaccination. Wiley and Sons Ltd, UK. 587P.
Halimi M., Alishahi M., Abbaspour M.R., Ghorbanpoor M. and Tabandeh M.R. 2020. High efficacy and economical procedure of oral vaccination against Lactococcus garvieae/ Streptococcus iniae in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Fish and Shellfish Immunology, 99: 505–513.
Hirano T. 1998. Interleukin 6 and its receptor: Ten years later. International Reviews of Immunology, 16(3-4): 249–284.
Hordvik I. 2015. Immunoglobulin isotypes in Atlantic salmon, Salmo salar. Biomolecules, 5(1): 166–177.
Hoshina T., Sano T. and Morimoto Y. 1958. A Streptococcus pathogenic to fish. Journal of the Tokyo University of Fisheries, 44(5): 175–184.
Huang H.Y., Chena Y.C., Wanga P.C., Tsaia M.A., Yeha S.C., Liangb H.J. and Chena S.C. 2014. Efficacy of a formalin-inactivated vaccine against Streptococcus iniae infection in the farmed grouper Epinephelus coioides by intraperitoneal immunization. Vaccine, 32(51): 7014–7020.
Ismail M.S.,  Siti-Zahrah A., Syafiq M.R.M., Amal M.N.A.,  Firdaus-Nawi M. and Zamri-Saad M. 2016. Feed-based vaccination regime against streptococcosis in red tilapia, Oreochromis niloticus × Oreochromis mossambicus. BMC Veterinary Research, 12(1): 194–210.
Kadowaki T., Yasui Y., Nishimiya O., Takahashi Y., Kohchi C., Soma G.I. and Inagawa H. 2013. Orally administered LPS enhances head kidney macrophage activation with down-regulation of IL-6 incommon carp (Cyprinus carpio), Fish Shellfish Immunol. 34(6) () 1569-1575.
Klesius P.H., Shoemaker C.A. and Evans J.J. 2000. Efficacy of single and combined Streptococcus iniae isolate vaccine administered byintraperitonealand intramuscularroutes in tilapia (Oreochromis niloticus). Aquaculture, 188: 237–46.
Kumar G., Abd-Elfattah A. and El-Matbouli M. 2015. Identification of differentially expressed genes of brown trout (Salmo trutta) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in response to Tetracapsuloides bryosalmonae (Myxozoa). Parasitology Research, 114(3): 929–939.
Liu H., Zhang S., Shen Z., Ren G., Liu L., Ma Y., Zhang Y. and Wang W. 2016. Development of a vaccine against Streptococcus agalactiae in fish based on truncated cell wall surface anchor proteins. Veterinary Research, 179: 1036–1092.
Lovoll M., Fischer U., Mathisen G.S., Bøgwald J., Ototake M. and Dalmo R.A. 2007. The C3 subtypes are differentially regulated after immunostimulation in rainbow trout, but head kidney macrophages do not contribute to C3 transcription. VeterinaryImmunology and Immunopathology, 117(3): 284–295.
Pridgeon J.W. and Klesius P.H. 2011. Development and efficacy of a novobiocin-resistant Streptococcus iniae as a novel vaccine in Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Vaccine, 29(35): 5986–5993.
Racine R. and Winslow G.M. 2009. IgM in microbial infections: Taken for granted? Immunology Letters, 125(2): 79–85.
Raida M.K. and Buchmann K. 2008. Bath vaccination of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) against Yersinia ruckeri: Effects of temperature on protection and gene expression. Vaccine, 26(8): 1050–1062.
Romalde J.L., Luzardo-Alvarez A., Ravelo C., Toranzo A.E. and Blanco-Mendez J. 2004. Oral immunization using alginate microparticles as a useful strategy for booster vaccination against fish lactoccocosis. Aquaculture, 236(1): 119–129.
Rombout J.H.W., Yang G. and Kiron V. 2014. Adaptive immune responses at mucosal surfaces of teleost fish. Fish and Shellfish Immunology, 40(2): 634–643.
Sakai M., Otubo T., Atsuta S. and Kobayashi M. 1993. Enhancement of resistance to bacterial infection in rainbowtrout, Oncorhynchusmykiss(Walbaum), by oral administration of bovine lactoferrin. Journal of Fish Diseases, 16: 239–247.
 Shelby R.A., Shoemaker C.A. and Klesius P.H. 2004. Development of and ELISA to measure the humoral immune response of hybrid striped bass Morone chrysops × M. saxatilis to Streptococcus iniae. Aquatic Animal Research, 35: 997–1001.
Smith P.D. 2002. Oral delivery technologies to develop and implement effective life-long protection strategies. Workshop on Fish Vaccination. Wageningen Institute of Animal Science (WAIS), Netherlands. P: 78– 80.
Soltani M., Alishahi M., Mirzargar S. and Nikbakht G. 2007. Vaccination of rainbow trout against Streptococcus iniae infection: Comparison of different routes of administration and different vaccines. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 7: 129–140.
Soltani M., Pirali Kheirabadi E., Taheri Mirghaed A., Zargar A., Mohamadian S., Roohollahi S. and Zakian M. 2016. Study on streptococcosis and lactococcosis outbreaks in rainbow trout farms in Fars and Lorestan Provinces. Journal of Veterinary Microbiology, 30: 49–58.
Wang E., Wang K., Chen D., Wang J., He Y., Long B.,  Yang Q., Geng Y., Huang X. and Ouyang P. 2015. Evaluation and selection of appropriate reference genes for real-time quantitative PCR analysis of gene expression in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) during vaccination and infection. International Journal of Molecular Sciences, 16(5): 9998–10015.
Wang T. and Secombes C.J. 2009. Identification and expression analysis of two fish-specific IL-6 cytokine family members, the ciliary neurotrophic factor (CNTF)-like and M17 genes, in rainbow trout Oncorhynchus mykiss. Molecular Immunology, 46(11): 2290–2298.