بررسی روند تغییرات جمعیت فیتوپلانکتونی در ارتباط با شاخص‌های فیزیکی و شیمیایی در استخرهای پرورش میگوی گمیشان، جنوب شرق دریای خزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران

3 استادیار گروه شیلات، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران

4 استادیار مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب‌های داخلی، گرگان، ایران

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی تاثیر کیفیت آب بر روی جمعیت فیتوپلانکتون و وضعیت غذایی استخرهای پرورش میگوی گمیشان انجام شد. طی دوره پرورش (اردیبهشت تا مهر 1395) از 6 استخر و در هر استخر سه ایستگاه، نزدیک ورودی، میانی و نزدیک خروجی با استفاده از بطری‌های یک لیتری تیره نمونه‌برداری انجام گرفت. در محل نمونه‌برداری برخی از ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آب شامل دما، شوری، pH، اکسیژن محلول، شفافیت و هدایت الکتریکی اندازه­گیری و ثبت شد. برای اندازه‌گیری نیترات و فسفات و همچنین شناسایی و شمارش فیتوپلانکتون‌ها نمونه‌های آب به آزمایشگاه منتقل شد. در مجموع 23 جنس متعلق به 6 شاخه برای استخرهای مورد مطالعه ثبت شد. شاخه­های Bacilloriophyta و Dinophyta در خرداد ماه در جمعیت فیتوپلانکتون غالب بودند. در میان ماه‌های مورد مطالعه اختلاف معنی‌داری در فراوانی شاخه‌های فیتوپلانکتون وجود داشت (05/0>P). نتایج نشان داد که بیشتر شاخص‌های محیطی ثبت شده در محدوده مطلوب قرار داشتند، در حالی که اختلاف اکسیژن محلول و شوری قابل توجه بود. تجزیه و تحلیل آزمون پیرسون نشان داد که ارتباط بین فراوانی فیتوپلانکتون­ها و شاخص‌های محیطی در دوره مورد مطالعه معنی‌دار بود.

کلیدواژه‌ها


اداره کل شیلات استان گلستان. 1390. گزارش عملکرد پرورش میگو در مرکز آموزش و ترویج آبزیان گمیشان. 85ص.
اسماعیلی ساری ع. 1379. باکتری‌ها، جلبک‌ها و بی‌مهرگان آب شیرین. موسسه تحقیقات شیلات ایران مدیریت اطلاعات علمی. 516ص.
تمجیدی ب. 1379. بررسی وضعیت مدیریت مزارع پرورش میگو در آبادان. موسسه تحقیقات شیلات ایران، ص: 74-85.
خدامی ش. 1381. بررسی جامع اکولوژی استخرهای پرورش میگو منطقه گواتر. موسسه تحقیقات شیلات ایران. 145ص.
دندانی ع. 1375. مدیریت تغذیه در استخرهای پرورش میگو. اداره کل آموزش و ترویج، معاونت تکثیر و پرورش آبزیان شیلات ایران. 68ص.
ریاحی ح. 1387. جلبک‌شناسی. انتشارات دانشگاه الزهراء (س) تهران. 284ص.
زرنشان غ. و پذیر م. 1386. معرفی و انتقال میگوی سفید غربی به آسیا و اقیانوسیه. موسسه تحقیقات شیلات ایران. 175ص.
سراجی ف. 1379. تراکم و تنوع جمعیت پلانکتونی در مناطق شرقی و مرکزی و غربی بندر عباس. مجله علمی شیلات ایران، 9(4): 26-15.
شارمد ت. و کرباسی ع. 1385. بررسی ژئوشیمی زیست‌محیطی آب منطقه بهشهر، جنوب شرقی دریای خزر. هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه­های دریایی، سازمان بنادر و کشتیرانی، تهران. 1179ص.
صالحان ا.ح.، قربانی ر.، حسینی س.ع.، یلقی س.، صالحی ح. و عمویی خوزانی ا. 1394. روند رشد میگوی وانامی (litopenaeus vannamei) و ارتباط آن با عوامل فیزیکوشیمیایی آب در استخرهای گمیشان، استان گلستان. نشریه توسعه آبزی‌پروری، 9(3): 50-39.
صالحی ع. 1389. بررسی امکان پرورش، مولدسازی و تکثیر میگوی سفید غربی در استان گلستان. موسسه تحقیقات شیلات ایران. 51ص.
غلامی ع.، اجتهادی ح. و قاسمزاده ف. 1384. بررسی تنوع گونه­ای و اکولوژیک فیتوپلانکتون‌های دریاچه بزنگان. مجله علمی شیلات ایران، 14(2): 90-73.
فارابی س.م.و.، صالحی ع.ا.، پورغلام ر. و قانعی تهرانی م. 1394. بررسی امکان پرورش میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) در استخر خاکی با استفاده از آب لب شور دریای خزر. مجله علمی شیلات ایران، 25(1): 182-175.
قرایی ا.، غفاری م.، کرمی ر.، علی‌اکبریان ا.، علیزاده ع.ا.، عباسی محمد‌آبادی م.، و خیرآبادی و. 1395. شناسایی، تنوع و تراکم جامعه فیتوپلانگتونی ساحل استان گلستان و خلیج گرگان. نشریه فن‌آوری‌های نوین در توسعه آبزی‌پروری، 10(2): 52-42.
قریبخانی م.، تاتینا م.، رمضانپور ز. و چوبیان ف. 1388. بررسی تنوع، تراکم و فراوانی فیتوپلانکتون‌های تالاب استیل آستارا. مجله شیلات دانشگاه آزادی اسلامی واحد آزادشهر، 3(4): 15-1.
محمدی ه. 1387. راهنمای شناسایی جلبک­های آب شیرین (ترجمه). انتشارات علمی آبزیان. 81ص.
نجاتخواه معنوی پ.، پاسندی ع.، سقلی م.، بهشتینیا ن. و میر شکار د. 1388. بررسی میزان نیترات و فسفات در جنوب شرقی دریای خزر در فصل بهار و تابستان. پژوهشکده علوم و فنون دریایی،3(4): 19-11.
نصرالهزاده ساروی ح.، مخلوق آ.، واحدی ف.، نصرالهتبار ع. و علومی ی. 1392. بررسی مطالعه نسبت‌های استوکیومتری ماکرونوترینت در محدودیت رشد فیتوپلانکتون در سواحل ایران حوزه جنوبی دریای خزر. مجله زیست‌شناسی دریا دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، 17(5): 86-71.
یوسفی س. 1383. بررسی تاثیر پیراسنجه‌های فیزیکی و شیمیایی در استخرهای پرورش میگو در خلیج گواتر (استان سیستان و بلوچستان). پژوهش و سازندگی، 17(2): 40-36.
Ajuonu N., Ukaonu S.U., Oluwajoba E.O., Mbawuike B.E., Wiliams A.B. and Myade E.F. 2011. The abundance and distribution of plankton species in the bonny estuary, Nigeria. Agriculture and Biology Journal of North America, 2(6): 1032–1037.
Allan J.D. 1995. Stream ecology. Structure and function of running waters. Kluwer, Netherlands. 388P.
Bagheri S., Mansor M., Marzieh M., Sabkara J., Mirzajani A., Khodaparast S.H., Negarestan H., Wan maznah W.O., Ghandi A. and Khalilpour A. 2011. Fluctuations of phytoplankton community in the coastal waters of Caspian Sea in 2006. American Journal of Applied Sciences, 8: 1328–1336.
Bagheri S., Mashhor M., Makaremi M., Mirzajani A.R., Babaei H., Negarestan H. and Wan-Maznah W.O. 2010. Distribution and composition of phytoplankton in the southwesterm Caspian Sea during 2001-2002, a comparison with previous surveys. World Journal of Fish and Marine Sciences, 2(5): 416–426.
Bagheri S., Mansor M., Turkoglu M., Makaremi M., Omar W.M.W. and Negarestan H. 2012. Phytoplankton species composition and abundance in the southwestern Caspian Sea. Ekoloji, 21, 32–43.
Bec B., Husseini-Ratrema J., Collos Y., Souchu P. and Vaquer A. 2005. Phytoplankton seasonal dynamics in a Mediterranean coastal lagoon: Emphasison the picoeukaryote community. Journal of Plankton Research, 27(9): 881–894.
Bellinger E.G. and Sigee D.C. 2010. Freshwater Algae: Identification and Use as Bioindicators. John Wiley and Sons Ltd, USA. 271P.
Boney A.D. 1989. Phytoplankton. Edward Arnold, UK. 118P.
Boyd C.E. and Tucker C.S. 1998. Pond Aquaculture Water Quality Management. Springer US, USA. 700P.
Case M., Leca E., Leitao S.N., Anna E.S., Schwamborn R., Travassos A. and Junior M. 2010. Plankton community as an indicator of water quality in tropical shrimp culture ponds. Marine Pollution Bulletin, 56: 1343–1352.
Chanratchakool P., Turnbull F., Funye S., Smith F. and Limsuwan C. 1995. Health Management in Shrimp Ponds. Aquatic Animal Health Research Institute, Thailand. 111P.
Chen J.C. and Chen S.F. 1992. Effects of nitrite on growth and molting of Penaeus monodon juveniles. Jurnal of Comparative Biochemistry and Physiology C, 101: 453–458.
Chine Y.H. 1992. Water quality requirements and management for marine shrimp culture. P: 30–42. In: Wyban J. (Ed.). Proceeding of the Special Session on Shrimp Farming. World Aquaculture Society, USA.
Dordipour I., Ghadiri H., Bybordi M., Siadat H., Malakouti M.J. and Husseni J. 2004. The use of saline water of the Caspian Sea for irrigation and barley production in northern Iran. ISCO 2004-13th International Soil Conservation Organisation Conference, Brisbane, Australia. 986P.
Fast A.W. and James L. 1999. Marine Shrimp Cuture: Principles and Practices. Elsevier Science, Netherlands
862P.
Feyzioglu A.N. and Ogut H. 2006. Red tide observations along the Eastern Black Sea coast of Turkey. Journal of Fishing and Aquatic Science, 30: 375–379.
Gayatheri N., Rajashekhar M., Kaneez F., Vijaykumar K., Rat A. and Mahesh B. 2011. Hydrochemistry and plankton diversity of Tungabhadra Reservoir Bellary District, Karnataka. International Journal of Zoology Research, 1(1): 1–7.
Heiskary S.A. 1985. Trophic Status of Minnesota Lakes. Minnesota Pollution Control Agency, MPCA, USA. 39P.
Kasimov A.G. 1994. Ecology of the Caspian Lake (In Russian). Azerbaijan Publishing House, Azerbaijan. 152P.
Khosropanah N., Nejatkhah-Manavi P., Koohilay S. and Naseri M.T. 2011. Variations in nitrate and phosphate contents of waters in the Southwest Caspian Sea. Journal of the Persian Gulf (Marine Science), 2(5): 27–33.
Nasrollahzadeh H.S., Din Z.B. and Makhlough A. 2008. Variations in nutrient concentration and phytoplankton composition at the euphotic and aphotic layers in the Iranian coastal waters of the Southern Caspian Sea. Pakistan Journal of Biological Science, 11: 1179–1193.
Nausch M., Nausch G., Wasmund N. and Nagel K. 2007. Phosphorus pool variations and their relation to cyanobacteria development in the Baltic Sea: A three-year study. Journal of Marine Systems, 71: 99–111.
Polat S. and Isik O. 2007. Phytoplankton distribution, diversity and nutrients at the Northeastern Mediterranean Coast of Turkey (Karatas-Adana). Turkish Journal of Botany, 26: 77–86.
Resende P., Azeiteiro U.M., Goncalves F. and Pereira M.J. 2007. Distribution and ecological preferences of diatoms and dinoflagellates in the west Iberian Coastal zone (North Portugal). Acta Oecologica, 32: 224–235.
Sedaghat S. and Hoseini S.A. 2012. Variations in water quality parameters of AlaGol WetlandinGolestan Province, Iran. Middle-East Journal of Scientific Research, 12: 402–405.
Shah M.R., Hossain Y., Begum M., Ahmed Z.F., Ohtomh J. and Rahman M.M. 2008. Seasonal variations of phytoplanktonic community structure and production in in relation to environmental factors of the southwest coastal waters of Bangladesh. Journal of Fisheries and Aquatic Science, 3(2): 102–113.
Sipauba-Tavares L.H., Donadon A.R.V. and Milan R.N. 2011. Water quality and plankton populations in an earthen polyculture pond. Brazilian Journal of Biology, 71(4): 845–855.
Soon Park K. and Wung Shin H. 2007. Studies on phyto and zooplankton composition   and its relation to fish productivity in a west coast fish pond ecosystem. Journal of Environmental Biology, 28(2): 415–422.
Villalon J.R. 1991. Practical manual for semi-intensive Commercial Production of Marine shrimp (TAMU-SG). Texas Sea Grant Program, USA. 104P.
Wyban J.A. and Sweeney J.N. 1991. Intensive Shrimp Production Technology: The Ocean Institute Shrimp Manual. The Oceanic Institute, Hawaii, USA.158P.