بررسی تنوع ژنتیکی مولدین پرورشی فیل‌ماهی (Huso huso) با استفاده از روش ریزماهواره (Microsatellite)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیلات، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران

3 دانشیار موسسه تحقیقات بین المللی تاس‌ماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

چکیده

به منظور تعیین تنوع ژنتیکی مولدین پرورشی ماده و نر فیل‌ماهی (Huso huso) موجود در گله مولدین موسسه تحقیقات بین­المللی تاس‌ماهیان دریای خزر، از چهار جفت لکوس ریزماهواره استفاده شد که همگی آن‌ها چندشکل بودند. تعداد آلل­ها در محدوده 37-6 (میانگین 18) و هتروزیگوسیتی مشاهده شده 87/0-0 (میانگین 41/0) قرار داشت. میزان غنای آللی در این مطالعه (Na) قابل قبول و میزان تنوع ژنتیکی متوسط و رو به کاهش برآورد شد. در بررسی تمایز ژنتیکی افراد، شاخص Fst به میزان 045/0 برآورد شد که نشان دهنده تمایز ژنتیکی پایین در بین مولدین بود. در بررسی‌های مرتبط با تعادل هاردی- واینبرگ به جز دو لکوس Spl-104 و Ls-19 در گله مولدین نر، لکوس­های دیگر الگو انحراف از تعادل را نشان دادند که این امر می­تواند در نتیجه کاهش اندازه جمعیت و یا وجود پدیده درون‌آمیزی باشد. با توجه به نتایج به دست آمده از واریانس مولکولی مشخص شد که میزان اختلاف ژنتیکی بین دو جمعیت 3 درصد بود. نتایج به دست آمده حاکی از پایین بودن تنوع ژنتیکی در گله مولدین پرورشی فیل‌ماهی مورد مطالعه بود که در نتیجه کاهش مولدین وحشی فیل‌ماهی در حوضه جنوبی دریای خزر رخ داده است.

کلیدواژه‌ها


چکمهدوز قاسمی ف. 1384. مقایسه روش‌های استخراج DNA در آبزیان و دستور العمل کاربردی آن. پایان‌نامه  کارشناسی، مرکز آموزش عالی علمی کاربری علوم و صنایع شیلاتی میرزا کوچک خان، دانشگاه جامع علمی-کاربردی. 53ص.
خوشخلق م.ر.، پورکاظمی م.، کمالی ا. و رضوانی س. 1386. بررسی ساختار ژنتیک جمعیت تاس‌ماهی روسی (Acipenser gueldenstaedtii) شمال خزر (رودخانه ولگا) و خزر جنوبی (آب‌های ایران و ترکمنستان) با استفاده از روش میکروستلایت. مجله شیلات ایران، 16(4): 80-69.
Avise J.C. 1994. Molecular Markers, Natural History and Evolution. Chapman and Hall, USA. 207P.
Balazik M.T., Farrae D.J., Darden T.L. and Garman G.C. 2017. Genetic differentiation of spring-spawning and fall-spawning male Atlantic sturgeon in the James River, Virginia. PLoS One, 12(7): 1–8 (e0179661).
Balloux F. and Lugon-Moulin N. 2002. The estimate of population differentiation with microsatellite markers. Molecular Ecology, 11: 155–165.
Bemis W.E., Findies E.K. and Grande L. 1997. An overview of Acipenseriforms. Environmental Biology of Fishes, 48(1-4): 25–71.
Billard R. and Lecointre G. 2000. Biology and conservation of sturgeon and paddlefish. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 10(4): 355–392.
Birstein V.I, Bemis W.E. and Waddman J.R. 1997. The threatened status of Acipenseriform species: Asummary. Environmental Biology of Fishes, 48: 427–435.
Chakmehdouz Ghasemi F., Pourkazemi M., Tavakolli Eshkalak M., Yarmohammadi M., Hassanzadeh Saber M. and Baradaran Noveiri S. 2011. Application of microsatellite markers to determine populations of the Persian sturgeon (Acipenser persicus) in the South of Caspian Sea. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 10(4): 596–606.
Dudu A., Burcea A., Costache M., Florescu I. and Georgescu S.E. 2014. Analysis of genetic diversity in beluga sturgeon, Huso huso from the Lower Danube River using DNA markers. Animal Science and Biotechnologies, 47(1): 64–68.
Estoup A. and Angers B. 1998. Microsatellites and minisatellites for molecular ecology: Theoretical and empirical considerations. P: 55–86. In: Carvalho G. (Ed.). Advances in Molecular Ecology. IOS Press, Netherlands.
Hansen M.M., Ruzzante D.E., Nielsen E.E. and Mensberg K.D. 2000. Microsatellite and mitochondrial DNA polymorphism reveals life history dependent interbreeding between hatchery and wild brown trout (Salmo trutta L.). Molecular Ecology, 9: 583–594.
Hedrick P.W. and Kalinowski S.T. 2000. Inbreeding depression in conservation biology. Annual Review of Ecology and Systematics, 31: 139–162.
Holsinger K.E. and Bruce S.W. 2009. Genetics in geographically structured populations: Defining, estimating and interpreting Fst. Nature Reviews Genetic, 10(9): 639–650.
IUCN (International Union for Conservation of Nature). 2010. IUCN Red List of threatened species. Version 2010.1. IUCN, Species Survival Commission, Switzerland. Retrieved March 2010, from http://www.iucnredlist. org.
Khoshkholgh M.R., Nazari S. and Pourkazemi M. 2013. Population structure of Persian sturgeon (Acipenser persicus Borodin, 1897) in the southern part of Caspian Sea. Iranian Journal of Animal Biosystematics, 9(1): 29–39.
Li D., Kang D., Yin Q., Sun Z. and Liang L. 2007. Microsatellite DNA marker analysis of genetic diversity in wild common carp (Cyprinus carpio L.) populations. Genetics and Genomics, 34: 984–993.
Liu F., Xia J.H., Bai Z.H., Fu J.J., Li J.L. and Yue G.H. 2009. High genetic diversity and substantial population differentiation in grass carp (Ctenopharyngodon idella) revealed by microsatellite analysis. Aquaculture, 297: 51–56.
Liu Z. and Cordes J.F. 2004. DNA marker technologies and their applications in aquaculture genetics. Aquaculture, 238: 1–37.
May B., Chales C., Krueger C. and Kincaid L. 1997. Genetic variation at microsatellite loci in sturgeon primer sequences homology in Acipenser and Scaphirhynchus. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 54: 1542–1547.
McLean J.E., Seamons T.R., Dauer M.B., Bentzen P. and Quinn T.P. 2007. Variation in reproductive success and effective number of breeders in a hatchery population of steelhead trout (Oncorhynchus mykiss): Examination by microsatellite-based parentage analysis. Conservation Genetics, 9: 295–304.
McQuown E.C., Sloos B.L., Sheehen R.J. and May B. 2000. Microsatellite analysis of genetic variation in sturgeon: New primer sequences for Scaphirhynchus and Acipenser. American Fisheries Society, 129: 1380–1388.
Nasrollahzadeh A. 2010. Caspian Sea and its ecological challenges. Caspian Journal of Environmental Sciences, 8(1): 97–104.
Norouzi M. and Pourkazemi M. 2016. Microsatellite DNA markers for analysis of genetic population structure of stellate sturgeon (Acipenser stellatus Pallas, 1771) in the North (Volga and Ural Rivers) and South Caspian Sea (Sefidrud and Gorganrud Rivers). Iranian Journal of Fisheries Sciences, 15(2): 687–700.
O’Connell M. and Wright J.M. 2005. Microsatellite DNA in fishes. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 7: 331–363.
Peakall R. and Smouse P.E. 2012. GenAlEx 6.5: Genetic analysis in Excel. Population genetic software for teaching and research- An update. Bioinformatics, 28: 2537–2539.
Pourkazemi M. 1996. Molecular and biochemical genetic analysis of sturgeon stocks from the South Caspian Sea. Ph.D. Thesis, School of Biological Sciences, University of Wales, UK. 260P.
Pourkazemi M. 2006. Caspian Sea sturgeon conservation and fisheries: Past present and future. Journal of Applied Ichthyology, 22: 12–16.
Reusch T.B.H., Ehlers A., Hammerli A. and Worm B. 2005. Ecosystem recovery after climatic extremes enhanced by genotypic diversity. Proceedings of the National Academy of Sciences, 102: 2826–2831.
Saccheri I., Kuussaari M., Kankare M., Vikman P. and Hanski I. 1998. Inbreeding and extinction in a butterfly metapopulation. Nature, 392: 491–494.
Takezaki N. and Nei M. 1996. Genetic distances and reconstruction of phylogenetic trees from microsatellite DNA. Genetics, 144: 389–399.
Toth G., Gaspari Z. and Jurka J. 2000. Microsatellites in different eukaryotic genomes: Survey and analysis. Genome Research, 10(7): 967–981.
Weir B.S. and Cockerham C.C. 1984. Estimating F-statistics for the analysis of population structure. Evolution, 38: 1358–1370.
Woodworth L.M., Montgomery M.E., Briscoe D.A. and Frankham R. 2002. Rapid genetic deterioration in captive populations: Causes and conservation implications. Conservation Genetics, 3: 277–288.
Wozney K.M., Haxton T.J., Kjartanson S. and Wilson C.C. 2011. Genetic assessment of lake sturgeon (Acipenser fulvescens) population structure in the Ottawa River. Environmental Biology of Fishes, 90(2): 183–195.
Wright S. 1978. The relation of livestock breeding to theories of evolution. Journal of Animal Science, 46(5): 1192–1200.
Zeisset I. and Beebee T.J.C. 2012. Donor population size rather than local adaptation can be a key determinant of amphibian translocation success. Animal Conservation, 16(3): 359–366.
Zhu B., Zhou F., Cao H., Shao Z., Zhao N., May B. and Chang J. 2002. Analysis of genetic variation in the Chinese sturgeon, Acipenser sinensis: Estimating the contribution of artificially produced larvae in a wild population. Journal of Applied Ichthyology, 18(4‐6): 301–306