مقایسه رشد، ترکیب لاشه و پروفایل اسیدهای چرب کرم نرئیس (Hediste diversicolor) تغذیه شده با مواد دفعی و غذای فیل ماهی (Huso huso) در سیستم های باز و نیمه مداربسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات، واحد تالش، دانشگاه آزاد اسلامی، تالش. ایران

2 استادیار گروه شیلات، واحد تالش، دانشگاه آزاد اسلامی، تالش. ایران.

3 استادیار موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO). رشت. ایران.

چکیده

در مطالعه حاضر، رشد، ترکیب لاشه و پروفایل اسیدهای چرب کرم نرئیس (Hediste diversicolor) تغذیه شده با مواد دفعی و غذای فیل‌ماهی در سیستم­های باز و نیمه مداربسته ارزیابی شدند. این مطالعه در سه تیمار با سه تکرار شامل تیمار1: پرورش فیل­ماهی و هدایت پساب به مخزن کرم و استفاده از آب برگشتی (نیمه مداربسته)، تیمار2: پرورش فیل­ماهی و هدایت پساب به مخزن کرم و خروج آب از سیستم (باز) و تیمار3: پرورش کرم با غذای کنسانتره انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که شاخص­های رشد و درصد زنده­مانی در کرم­های تغذیه شده از غذای کنسانتره در مقایسه با بقیه تیمارها بیشتر بود (05/0>P). بالاترین میزان اسیدهای چرب چند غیراشباع (SPUFA) و نسبت w-3/w-6 در کرم­های تغذیه شده با غذای کنسانتره مشاهده شد (05/0>P). کرم­های پرورش­یافته در سیستم نیمه مداربسته بیشترین اسیدهای چرب تک غیراشباع (SMUFA) و نسبت DHA/EPA را داشتند (05/0>P). در میزان پروتئین و چربی لاشه و مواد معلق خروجی مخازن کرم اختلافات معنی­دار ثبت شد (05/0>P). با توجه به نتایج به دست آمده، این کرم­ها به دلیل داشتن پروتئین بالا و نیز نسبت­های مناسب DHA/EPA و w-3/w-6 از ارزش غذایی بالایی برای ماهیان خاویاری و مولدین میگو برخوردار هستند. از نظر اقتصادی، به دلیل عدم هزینه برای غذا می­توان از کرم به عنوان تولید ثانویه بهره‌برداری کرد.

کلیدواژه‌ها


پرندآور ح. و کیم ه.چ. 1393. کارآیی روند رشدکرم پرتار Marphysa sanguinea با تغذیه از مواد ارگانیک حاصل از پرورش ماهیان وکاهش بار آلودگی ناشی از آن در سیستم نیمه مدار بسته. نشریه توسعه آبزی‌پروری، ۸(۳): 11-1.
پژندذ.ا.،حدادی مقدم ک.،چوبیان ف.، روفچائی ر.وپرندآورح.1388.بررسی تاثیر دما، شوری و دوره نوری در القاء رسیدگی جنسی و رفتارهای تولیدمثلی کرم نرئیس (Nereis diversicolor). مجله علمی شیلات ایران، 18(3):30-11.
پژند ذ.ا.، سلطانی م.، کمالی ا. و بهمنی م. 1398. بررسی کارایی حذف مواد مغذی پساب حاصل از تراکم­های مختلف پرورش فیل‌ماهی (Huso huso) توسط کرم پرتار دریایی (Nereis diversicolor). نشریه توسعه آبزی‌پروری، 13(3): 24-13.
پژندذ.ا.،عمادیح.،نگارستانح.،پرندآور ح.، چوبیانف.وحدادیمقدمک.1382. بررسی امکان دستیابی به بیوتکنیک پرورش کرم نرئیس (Nereis diversicolor). گزارش نهایی پروژه، موسسه تحقیقات شیلات ایران. 78ص.
یوسفی گراکویی م.، کمالی ا. و سلطانی م. 1399. مقایسه میزان رشد و پروفایل اسید چرب کرم­های Nereis diversicolor تغذیه شده با مدفوع و غذای ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان. نشریه توسعه آبزی‌پروری، 14(1): 130-119.
AOAC. 2016. Association of Official Analytical Chemists. Official Methods of Analysis of the Association of Analytical Chemists International, USA. 3172P.
APHA (American Public Health Association). 2005. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, USA. 1368P.
Batista F.M., Fidalgo e Costa P., Matias D., Joaquim S., Massapina C., Passos A.M., Pousao Ferreira P. and Cancela Da Fonseca L. 2003. Preliminary results on the growth and survival of the polychaete Nereis diversicolor (O.F. Muller, 1776), when fed with faeces from the carpet shell clam Ruditapes decussates (L., 1758). Boletino Del Instituto Espanol De Oceanografia, 19(4): 443–446.
Bischoff A.A., Fink P. and Waller U. 2009. The fatty acid composition of Nereis diversicolor cultured in an integrated recirculated system: Possible implications for aquaculture. Aquaculture, 296: 271–276.
Brown N., Eddy S. and Plaud S. 2011. Utilization of waste from a marine recirculating fish culture system as a feed source for the polychaete worm, Nereis virens. Aquaculture, 322-323:177–183.
Crab R., Avnimelech Y., Defoirdt T., Bossier P. and Verstraete W. 2007. Nitrogen removal techniques in aquaculture for a sustainable production. Aquaculture, 1: 1–14.
Esnault G., Retiere C. and Lambert R. 1990. Food resource partitioning in a population of Nereis diversicolor (Annelida, Polychaeta) under experimental conditions. Proceedings of the 24th European Marine Biology Symposium, University of Stirling, Scotland. P: 453–467.
Fidalgo e Costa P. 1999. Reproduction and growth in captivity of the polychaete Nereis diversicolor O. F. Muller, 1776, using two different kinds of sediment: Preliminary assays. Boletdn Instituto Espanol de Oceanografia, 15: 351–355.
Fidalgo e Costa P., Narciso N. and Cancela Da Fonseca L. 2000. Growth, survival and fatty acid profile of Nereis diversicolor fed on six different diets. Bulletin of Marine Science, 67(1): 337–343.
Folke C., Kautsky N., Berg H., Jansson A. and Troell M. 1998. The ecological footprint concept for sustainable seafood production: A review. Ecological Applications, 1: 63–71.
Henriksen K., Rasmussen M.B. and Jensen A. 1983. Effect of bioturbation on microbial nitrogen transformations in the sediment and fluxes of ammonium and nitrate to the overlaying water. Ecological Bulletins, 35: 193–205.
Honda H. and Kikuchi K. 2002. Nitrogen budget of polychaete Perinereis nuntia vallata fed on the feces of Japanese flounder. Fisheries Science, 6: 1304–1308.
Hung S.S.O., Lutes P.B., Shqueir A.A. and Conte F.S. 1993. Effect of feeding rate and water temperature on growth of juvenile white sturgeon (Acipenser transmontanus). Aquaculture, 115: 297–303.
Hutchings P. 1998. Biodiversity and functioning of polychaetes in benthic sediments. Biodiversity and Conservation, 7: 1133–1145.
Luis O.J. and Ponte A.C. 1993. Control of reproduction of the shrimp Penaeus kerathurus held in captivity. Journal of the World Aquaculture Society, 24: 31–39.
Luo G., Xu J., Teng Y., Ding C. and Yan B. 2010. Effects of dietary lipid levels on the growth, digestive enzyme, feed utilization and fatty acid composition of Japanese sea bass (Lateolabrax japonicus) reared in freshwater. Aquaculture Research, 41(2): 210–219.
Lytle J.S., Lytle T.F. and Ogle J.T. 1990. Polyunsaturated fatty acid profiles as a comparative tool in assessing maturation diets of Penaeus vannamei. Aquaculture, 89: 287–299.
Nesto N., Simonini R., Prevedelli D. and Da Ros L. 2012. Effects of diet and density on growth, survival and gametogenesis of Hediste diversicolor (O.F. Muller, 1776) (Nereididae, Polychaeta). Aquaculture, 362-363: 1–9.
Olive P.J.W. 1999. Polychaete aquaculture and polychaete science: A mutual synergism. Hydrobiologia, 402: 175–183.
Pajand Z.O., Soltani M., Bahmani M. and Kamali A. 2017. The role of polychaete Nereis diversicolor in bioremediation of wastewater and its growth performance and fatty acid composition in an integrated culture system with Huso huso (Linnaeus, 1758). Aquaculture Research, 48(10): 5271–5279.
Palmer P.J., Wang S., Houlihan A. and Brock I. 2014. Nutrition status of a nereidid polycheat cultured in sand filter of mariculture wastewater. Aquaculture Nutrition, 18: 675–691.
PoussoFerreira P., Machado M. and Cancela Da Fonseca L. 1995. Marine pond culture in southern Portugal: Present status and future perspectives. Cahiers Options Mediterraneennes, 16: 21–30.
Sijtsma L. and De Swaaf M.E. 2004. Biotechnological production and application of the ω-3 polyunsaturated fatty acid docosahexaenoic acid. Applied Microbiology and Biotechnology, 64: 146–153.
Vingering N. and Ledoux M. 2009. Use of Bpx-70 60 m GC column for screening the fatty acid composition of industrial cookies. The European Journal of Lipid Science and Technology, 111: 669–677.