فعالیت ضدباکتریایی عصاره فلوروتانینی جلبک قهوه‌ای Sargassum tenerrimum و کرم‌ غنی شده با آن در مقابل باکتری‌های مرتبط با آکنه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فرآوری محصولات شیلاتی، گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 استاد گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 دانشیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

4 دانشیار گروه جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

5 استادیار گروه شیلات، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

چکیده

توجه به ارگانیسم‌های دریایی به عنوان منبع بالقوه ترکیبات زیست‌فعال و عوامل دارویی در سال‌های اخیر افزایش یافته است. پوست بزرگ‌ترین و سریع‌ترین اندام در حال رشد بدن انسان است که نقش مهمی در محافظت از بیماری‌ها و عوامل محیطی دارد. به دلیل سطح بالای آن، این اندام به بیماری‌های مختلفی از جمله آکنه، درماتیت و غیره حساس است. بنابراین، مطالعه حاضر جهت بررسی تاثیر عصاره فلوروتانینی جلبک قهوه‌ای و امولسیون حاوی عصاره در برابر 6 سویه باکتری بیماری‌زای پوست انجام گرفت. ابتدا محتوای فلوروتانین عصاره با استفاده از معرف فلوروگلوسینول اندازه‌گیری شد. سپس، فعالیت ضدباکتریایی عصاره و امولسیون آن در برابر 6 سویه باکتریایی Escherichia coli، Staphylococcus aureus، Pseudomonas aeruginosa، Bacillus subtilis، Propionibacterium acnes و Staphylococcus epidermidis انجام شد. محتوای فلوروتانین عصاره 29/0±94/13 بود. نتایج نشان داد که میزان MIC و MBC در باکتری‌های S. aureus، P. aeruginosa و P. acnes نسبت به باکتری‌های E. coli،B. subtilis و S. epidermidis کمتر بود که گویای عملکرد بهتر عصاره فلوروتانینی در برابر آن‌ها است. همچنین، امولسیون حاوی عصاره در برابر باکتری‌های P. acnes، E. coli، P. aeruginosa و B. subtilis دارای قطر هاله عدم رشد بود. این نتایج نشان می‌دهد که فرمولاسیون حاوی عصاره فلوروتانین دارای پتانسیل‌هایی در درمان عفونت‌های باکتریایی پوستی است.

کلیدواژه‌ها


Braden K.W., Blanton Jr.J.R., Allen V.G., Pond K.R. and Miller M.F. 2004. Ascophyllum nodosum supplementation: A preharvest intervention for reducing Escherichia coli O157:H7 and Salmonella spp. in feedlot steers. Journal of Food Protection, 67(9): 1824–1828.
Cox S., Abu-Ghannam N. and Gupta S. 2010. An assessment of the antioxidant and antimicrobial activity of six species of edible Irish seaweeds. International Food Research Journal, 17: 205–220.
Eom S.H., Kang M.S. and Kim Y.M. 2008. Antibacterial activity of the Phaeophyta Ecklonia stolonifera on methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Fisheries and Aquatic Sciences, 11(1): 1–6.
Haug A. and Larsen B. 1958. Phenolic compounds in brown algae. Acta Chemica Scandanavica, 12(4): 650–657.
Henrietta I.N., Olusola I.A., Bayonle A.U., Aminat O.B. and Kingsley I. 2020. Antibacterial profiling of methanolic leaf extracts and herbal cosmetic cream formulations containing the leaf extracts of Urtica dioica, Amaranthus viridis and Aloe vera. World Journal of Biology Pharmacy and Health Sciences, 2(3): 019–029.
Kadam S.U., Tiwari B.K. and O’Donnell C.P. 2013. Application of novel extraction technologies for bioactives from marine algae. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 61(20): 4667–4675.
Kuda T., Tsunekawa M., Goto H. and Araki Y. 2005. Antioxidant properties of four edible algae harvested in the Noto Peninsula, Japan. Journal of Food Composition and Analysis, 18: 625-633.
Lee J.H., Eom S.H., Lee E.H., Jung Y.J., Kim H.J., Jo M.R., Son K.T., Lee H.J., Kim J.H., Lee M.S. and Kim Y.M. 2014. In vitro antibacterial and synergistic effect of phlorotannins isolated from edible brown seaweed Eisenia bicyclis against acne-related bacteria. Algae, 29(1): 47–55.
Li Y.X., Wijesekara I., Li Y. and Kim S.K. 2011. Phlorotannins as bioactive agents from brown algae. Process Biochemistry, 46(12): 2219–2224.
Lim S.N., Cheung P.C.K., Ooi V.E.C. and Ang P.O. 2002. Evaluation of antioxidative activity of extracts from a brown seaweed, Surgassum siliquastrum. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50: 3862–3866.
Mabeau S. and Fleurence J. 1993. Seaweed in food products: Biochemical and nutritional aspects. Trends in Food Science and Technology, 4(4): 103–107.
Nagayama K., Iwamura Y., Shibata T., Hirayama I. and Nakamura T. 2002. Bactericidal activity of phlorotannins from the brown alga Ecklonia kurome. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 50(6): 889–893.
Nunes M.A., Rodrigues F. and Oliveira M.B.P. 2017. Grape processing by-products as active ingredients for cosmetic proposes. P: 267–292. In: Galanakis C.M. (Ed.). Handbook of Grape Processing By-Products. Academic Press, USA.
Park J., Lee J., Jung E., Park Y., Kim K., Park B., Jung K., Park E., Kim J. and Park D. 2004. In vitro antibacterial and anti-inflammatory effects of honokiol and magnolol against Propioni bacterium sp. European Journal of Pharmacology, 496(1-3): 189–195.
Pimentel F., Alves R., Rodrigues F. and P.P. Oliveira M. 2018. Macroalgae-derived ingredients for cosmetic industry- An Update. Cosmetics, 5(1): 2–18.
Plaza M., Cifuentes A. and Ibanez E. 2008. In the search of new functional food ingredients from algae. Trends in Food Science and Technology, 19(1): 31–39.
Rosenblatt J.E. 1991. Laboratory tests used to guide antimicrobial therapy. In Mayo Clinic Proceedings, 66(9): 942–948.
Shibata T., Yamaguchi K., Nagayama K., Kawaguchi S. and Nakamura T. 2002. Inhibitory activity of brown algal phlorotannins against glycosidases from the viscera of the turban shell Turbo cornutus. European Journal of Phycology, 37(4): 493–500.
Singleton V.L., Orthofer R. and Lamuela-Raventos R.M. 1999. Analysis of total phenols and other oxidation substrates and antioxidants by means of folin-ciocalteu reagent. Methods in Enzymology, 299: 152–178.
Smit A.J. 2004. Medicinal and pharmaceutical uses of seaweed natural products: A review. Journal of Applied Phycology, 16(4): 245–262.
Taofiq O., Heleno S.A., Calhelha R.C., Alves M.J., Barros L., Barreiro M.F., Gonzalez-Paramas A.M. and Ferreira I.C. 2016. Development of mushroom-based cosmeceutical formulations with anti-inflammatory, anti-tyrosinase, antioxidant, and antibacterial properties. Molecules, 21(10): 1372–1381.
Wijesinghe W.A.J.P. and Jeon Y.J. 2011. Biological activities and potential cosmeceutical applications of bioactive components from brown seaweeds: A review. Phytochemistry Reviews, 10(3): 431–443.
Yamaguchi N., Satoh-Yamaguchi K. and Ono M. 2009. In vitro evaluation of antibacterial, anticollagenase, and antioxidant activities of hop components (Humulus lupulus) addressing acne vulgaris. Phytomedicine, 16(4): 369–376.