تاثیر اسانس سیر (Allium sativum) در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد، بیوشیمیایی و خون‌شناسی ماهی حوض (Carassius auratus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز تحقیقات شیلاتی آب‌های دور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، چابهار، ایران

2 موسساستادیار ایستگاه تحقیقات نرمتنان خلیج فارس، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرلنگه، ایرانه تحقیقات شیلات ایران

3 استادیار پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران

چکیده

در این پژوهش اثر اسانس سیر بر شاخص­های رشد، خون‌شناسی و بیوشیمیایی ماهی حوض (Carassius auratus) مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد 180 قطعه ماهی حوض با میانگین وزنی 2/0±4/3 گرم در چهار سطح 0 (تیمار یک، شاهد)، 1/0 (تیمار دو)، 15/0 (تیمار سه) و 2/0 (تیمار چهار) گرم اسانس سیر در کیلوگرم جیره غذایی (با سه تکرار) طی 8 هفته بررسی شد. نتایج به دست آمده نشان داد شاخص‌های رشد و ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای آزمایشی در مقایسه با گروه شاهد به صورت معناداری به ترتیب افزایش و کاهش داشت (05/0>P). میزان هماتوکریت، هموگلوبین و گلبول‌های سفید و قرمز خون در تیمارهای حاوی اسانس سیر به صورت معنی‌داری در مقایسه با گروه شاهد افزایش یافت (05/0>P). اسانس سیر تاثیر معنی‌داری بر شاخص‌های MCV، MCH و MCHC نداشت (05/0<P). میزان پروتئین خون در تیمارهای تغذیه شده با اسانس سیر به صورت معنی‌داری افزایش و میزان گلوکز خون به صورت معنی‌داری نسبت به گروه شاهد کاهش یافت (05/0>P). مقدار تری­گلیسرید در تیمار چهار (2/0 گرم در کیلوگرم) کمتر از تیمارهای دیگر بود (05/0<P). همچنین در فعالیت آنزیم­های آلکالین فسفاتاز (ALP)، آسپارتات ترانس‌آمیناز (AST) و آلانین ترانس‌آمیناز (ALT) در تیمارهای آزمایشی و گروه شاهد اختلاف معنا­داری مشاهده نشد (05/0<P). با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش می­توان گفت که افزودن اسانس گیاه سیر می­تواند به عنوان یک مکمل غذایی مفید برای تقویت شاخص‌های ایمنی (گلبول سفید) و بیوشیمیایی در ماهی حوض مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی ع.، تنگستانی ر.، علیزاده دوغیکلایی ا. و زارع پ. 1391. اثر سطوح مختلف اسانس سیر بر شاخص‌های رشد، تغذیه و ترکیب شیمیایی لاشه فیل‌ماهی (Huso huso) جوان پرورشی. مجله علوم و فنون دریایی، 11(1): 12-1.
اکبری پ.، اربابی ک.، بلوچ­زهی م.، جمشیدزهی ح. و طهماسبی س. 1394. اثر عصاره سیر بر رشد، تغذیه و ترکیب شیمیایی لاشه کفال‌ماهی (Mugil cephalus). مجله علمی شیلات ایران، 68(3): 353-343.
پیغان ر.، رضایی ا. و زادپرور ن. 1393. مطالعه‌ی تاثیر عصاره سیر خام بر میزان رشد و هیستوپاتولوژی کبد، کلیه و حباب روده­ای در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio). مجله تحقیقات دامپزشکی و فرآورده‌های بیولوژیک، 27(4): 76-68.
تنگستانی ر.، علیزاده دوغیکلایی ا.، ابراهیمی ع. و زارع پ. 1390. اثر اسانس گیاه سیر بر شاخص‌های هماتولوژیک فیل‌ماهیان جوان پرورشی (Huso huso). مجله تحقیقات دامپزشکی، 66(3): 216-209.
جهانبخشی ع.، احمدنیای مطلق ح.، جوادی موسوی م. و رحیمیکیا ا. 1394. تاثیر سطوح مختلف اسانس گیاه سیر (sativum Allium) بر شاخص­های رشد، بقاء و برخی شاخص­های خونی و بیوشیمیایی ماهی گورامی سه خال (trichopterus Trichogaster). 7(2):    232-229.
جهانبخشی ع.، هدایتی ع. و جوادی موسوی م. 1393. تأثیر ماده 2- فنوکسی اتانول (phenoxyethanol-2) به عنوان ماده بیهوش کننده بر شاخص­های خونی ماهی کلمه  (Rutilus rutilus caspicus). مجله پژوهش‌های جانوری، 27(3): 347-337.
جهانجو و.، یحیوی م.، اکرکی ر. و بحری ا.ه. 1396. اثرات مجزا و توأم پودر سیر و زنجبیل بر شاخص کبدی، ترکیب شیمیایی لاشه، (Sparidentex hasta) فعالیت آنزیم­های گوارشی و میزان مقاومت بچه ماهی صبیتی. فصلنامه علوم و فنون شیلات، 2(6): 29-17.
علیشاهی م. 1383. نقش محرکه­ای ایمنی در آبزی‌پروری. مجله سازمان نظام دامپزشکی کشور، 4: 38-33.
عمادی ح. 1380. ماهیان آکواریومی آب شیرین. انتشارات دانشگاه تهران. 83ص.
قطب الدین ن.، سقایی ع.، منیعات م. و قطب الدین ز. 1396. تاثیر اسانس گیاه سیر (Allium sativum) بر شاخص‌های بیوشیمیایی خون و ایمنی ماهی اسکار Astronotus ocellatus. مجله علمی شیلات ایران، 26(6): 160-151.
متینفر ع.، عنایت غلامپور ط.، شعبانی کاکرودی س. و فدایی راینی م. 1396. اثر عصاره سیر (Allium sativum) بر شاخص­های رشد و بقاء، برخی شاخص­های بیوشیمیایی خون و آنزیم­های گوارشی ماهی زبرا دانیو (Danio rerio). مجله علمی شیلات ایران، 27(6): 150-143.
وثوقی غ.ح. و مستجیر ب.  1394.  ماهیان آب شیرین، جلد اول. انتشارات دانشگاه تهران،  334ص.
Ademiluyi A.O., Oboh G., Owoloye T.R. and Agbebi O.J. 2013. Modulatory effects of dietary inclusion of garlic (Allium sativum) on gentamycin-induced hepatotoxicity and oxidative stress in rats. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 3(6): 470–475.
Agarwal K.C. 1996. Therapeutic action of garlic constituents. Medicinal Research Reviews, 16: 111–124.
Akbary P. and Jahanbakhshi A.R. 2018. Growth yield, survival, carcass quality, haematological, biochemical parameters and innate immune responses in the grey mullet (Mugil cephalus Linneaus, 1758) fingerling induced by immunogen® prebiotic. Journal of Applied Animal Research, 46(1): 10–16.
Al-Ngada R.S., Abdelwahab A.M. and El-Bahr S.M. 2017. Effect of dietary supplementation of green tea (Camellia sinensis) on growth, body composition and serum biochemistry of the Asian seabass, Lates calcarifer fingerlings. Journal of Aquaculture Research and Development, 8(11): 518–522.
Augusti K.T. and Mathew P.T. 1974. Lipid lowering effect of allicin (diallyl disulphide-oxide) on long term feeding to normal rats. Cellular and Molecular Life Sciences, 30(5): 468–470.
Bahmani M., Kazemi R. and Donskaya P. 2001. A comparative study of some haematological features in young reared sturgeons (Acipenser persicus and Huso huso). Fish Physiology and Biochemistry, 24: 135–140.
Booke H.E. 1964. A review of variations found in fish serum proteins. New York Fish Game Journal, 11(1): 47–57.
Breyer K.E., Getchell R.G., Cornwell E.R., Wooster G.A., Ketola H.G. and Bowser P.R. 2015. Efficacy of an extract from garlic, Allium sativum, against infection with the furunculosis bacterium, Aeromonas salmonicida, in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Journal of the World Aquaculture Society, 46(3): 273–282.
Diab A.S., El-Nagar G.O., Abd-El-Hady Y.M. 2002. Evaluation of Nigella sativa L (black seeds; baraka), Allium sativum (garlic) and Biogen as feed additives on growth performance and immunostimulants of O. niloticus fingerlings. Suez Canal Veterinary Medical Journal, 13: 745–75.
Fazlolahzadeh F., Keramati K., Nazifi S., Shirian S. and Seifi S. 2011. Effect of garlic (Allium sativum) on hematological parameters and plasma activities of ALT and AST of rainbow trout in temperature stress. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(9): 84–90.
Ghehdarijani M.S., Hajimoradloo A., Ghorbani R. and Roohi Z. 2016. The effects of garlic-supplemented diets on skin mucosal immune responses, stress resistance and growth performance of the Caspian roach (Rutilus rutilus) fry. Fish and Shellfish Immunology, 49: 79–83.
Harris J.C., Cottrell S.L., Plummer S. and Lioy D. 2001. Antimicrobial properties of Allium sativum (garlic). Applied Microbiology and Biotechnology, 57: 282–286.
Hussein M.M.A., Hamdy Hassan W. and Ibrahim Moussa M. 2013. Potential use of allicin (garlic, Allium sativum Linn, essential oil) against fish pathogenic bacteria and its safety for monosex Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Journal of Food Agriculture and Environment, 11(1): 696–699.
Hussein S.Y., El-Nasser M.A. and Ahmed S.M. 1996. Comparative studies on the effects of herbicide atrazine on freshwater fish Oreochromis niloticus and Chrysichthyes auratus at Assiut, Egypt. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 57(3): 503–510.
Kanani H.G., Nobahar Z., Kakoolaki S. and Jafarian H. 2014. Effect of ginger-and garlic-supplemented diet on growth performance, some hematological parameters and immune responses in juvenile Huso huso. Fish Physiology and Biochemistry, 40(2): 481–490.
Klontz G.W. 1994. Fish hematology. P: 121–132. In: Stolen J.S., Fletcher T.C., Rowely A.F., Kelikoff S.L., Kaattari S.L. and Smith S.A. (Eds.). Techniques in Fish Immunology. SOS Publications, USA.
Kuang Y.K., Zheng X.H., Li X.M., Li D.C., Cao G.H., Tong G.X., Lv W.H., Xu W., Zhou Y., Zhang X.F., Sun Z.P., Mahboob S., Al-Ghanim K.A., Li J.T. and Sun X.W. 2016. The genetic map if goldfish (Carassius aurathus) provided insights to the divergent genome evolutions in the Cyprinidea family. Scientific Reports, 6(6): 1–13.
Lee D.H., Ra C.S., Song Y.H., Sung K.I. and Kim J.D. 2012. Effects of dietary garlic extract on growth, feed utilization and whole body composition of juvenile sterlet sturgeon (Acipenser ruthenus). Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 25(4): 577–583.
Lewis M.R., Rose S.P., Mackenzie A.M. and Tucker L.A. 2003. Effects of dietary inclusion of plant extracts on the growth performance of male broiler chickens. British Poultry Science, 44: 43 –44.
Lim C., Klesius P.H., Li M.H. and Robinson E.H. 2000. Interaction between dietary levels of iron and vitamin C on growth, haematoloy, immune response and resistance of channel catfish (Ictalurus punctatus) to Edwardsiella ictaluri challenge. Aquaculture, 185: 313–327.
Maniat M., Ghotbeddin N. and Ghatrami E.R. 2014. Effect of garlic on growth performance and body composition of Benni fish (Mesopotamichthys sharpeyi). International Journal of Biosciences, 5(4): 269–277.
Martins M.F., Moraes D., Miyazaki C., Brum E., Onaka J.F. and Bozzo F. 2002. Alternative treatment for Anacanthorus penilabiatus (Monogenea: Dactylogyridae) infection in cultivated pacu, Piaractus mesopotamicus (Osteichthyes: Characidae) in Brazil and its haematological effects. Parasite, 9(2): 175–185.
 Misra C.K., Kuamr D.B., Mukherjee S.C. and Pattnaik P. 2006. Effect of long term administration of dietary a-glucan on immunity, growth and survival of Labeo rohito fingerlings. Aquaculture, 255: 82–94.
Nya E.J. and Austin B. 2009. Use of garlic, Allium sativum, to control Aeromonas hydrophila infection in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum). Journal of Fish Diseases, 32(11): 963–970.
Peterson B.C. and Bosworth B.G. 2014. Assessment of a phytogenic feed additive (Digestarom P.E.P. MGE) on growth performance, processing yield, fillet composition and survival of channel catfish. Journal of the World Aquaculture Society, 45: 206–212.
Pour F., Maniat M., Vahedasl A. and Ghayem S. 2014. Enhancement of growth performance and body composition in molly fish (Poecilia sphenops) associated with dietary intake of garlic (Allium sativum). International Journal of Biosciences, 5(8): 115–121.
Racicot J.G., Gaudet M. and Leray C. 1975. Blood and liver enzymes in rainbow trout (Salmo gairdneri Rich.) with emphasis on their diagnostic use: Study of CCl4 toxicity and a case of Aeromonas infection. Journal of Fish Biology, 7(6): 825–835.
Sahu S., Das B.K., Mishra B.K., Pradhan J. and Sarangi N. 2007. Effect of Allium sativum on the immunity and survival of Labeo rohita infected with Aeromonas hydrophila. Journal of Applied Ichthyology, 23(1): 80–86.
Shalaby A.M., Khattab Y.A. and Abdel Rahman A.M. 2006. Effects of garlic (Allium sativum) and chloramphenicol on growth performance, physiological parameters and survival of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Journal of Venomous Animals and Toxins, 12: 172–201.
Sivam G.P. 2001. Recent advances on the nutritional effects associated with the use of garlic as supplement. American Social Nutrition Science, 131: 1106–1108.
Svobodova Z., Pravda D. and Palackova J. 1991. Unified methods of haematological examination of fish. Research Institute of Fish Culture and Hydrobiology, 7(1): 61–70.
Talpur A.D. 2014. Mentha piperita (Peppermint) as feed additive enhanced growth performance, survival, immune response and disease resistance of Asian seabass, Lates calcarifer (Bloch) against Vibrio harveyi infection. Aquaculture, (420-421): 71–78.
Talpur A.D. and Ikhwanuddin M. 2012. Dietary effects of garlic (Allium sativum) on haemato-immunological parameters, survival, growth, and disease resistance against Vibrio harveyi infection in Asian sea bass, Lates calcarifer (Bloch). Aquaculture, 364: 6–12.
Tamadoni Jahromi S., Pourmozaffar S., Jahanbakhshi A., Rameshi H., Gozari M., Khodadadi M., Sohrabipour J., Behzadi S., Bazrkar N., Nahavandi R. and Zahedi M.R. 2021. Effect of different levels of dietary Sargassum cristaefolium    on growth performance, hematological parameters, histological structure of hepatopancreas and intestinal microbiota of Litopenaeus vannamei. Aquaculture, 533: 1–17.
Tavares M. and Moraes F.R. 2007. Leukocyte and thrombocyte reference values for channel catfish (Ictalurus punctatus Raf.), with an assessment of morphological, cytochemical, and ultrastructural features. Veterinary Clinical Pathology. 36: 49–54.
Tsao S.M. and Yin M.C. 2001. In-vitro antimicrobial activity of four diallyl sulphides occurring naturally in garlic and Chinese leek oils. Journal of Medical Microbiology, 50(7): 646–649.
Wahli T., Verlhac V., Griling P., Gabaudan J. and Aebischer C. 2003. Influence of dietary vitamin C on the wound healing process in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture, 225: 371–386.
Wiegertjes G.F., Stet R.J.M., Parmentier H.K. and Van Muiswinkel W.B. 1996. Immuno-genetics of disease resistance in fish; A comparable approach. Development Comparative Immunology, 20(6): 365–381.
Yousefi M., Vatnikov Y.A., Kulikov E.V., Plushikov V.G., Drukovsky S.G., Hoseinifar S.H. and Van Doan H. 2020. The protective effects of dietary garlic on common carp (Cyprinus carpio) exposed to ambient ammonia toxicity. Aquaculture, 526: 1–7.