مطالعه تغییرات بافتی کلیه و کبد چنگر نوک سرخ (Gallinula chloropus Linnaeus, 1758) بعنوان شاخص زیستی آلودگی تالاب انزلی

نویسندگان

چکیده

تالاب انزلی یکی از مهمترین بوم سامانه های آبی در جنوب دریای کاسپین (lat. 37º28΄ N: lon. 49º25΄ E) است بوده و سالانه میزان زیادی از فاضلاب های شهری، کشاورزی و صنعتی را دریافت می کند. با این وجود مکانی برای گذراندن دوران تولید مثلی، رشد و سپری کردن زمستان برای پرندگان آبزی است. دوازده عدد چنگر نوک سرخ (Gallinulachloropus Linnaeus, 1758) به صورت زنده از چهار ایستگاه نمونه برداری در تالاب انزلی در فروردین 1390، صید شدند. بررسی های هیستوپاتولوژیک، تغییرات و نقصان های واضحی را در بافت کبد و کلیه این پرنده نشان داد. در بافت کبد تغییر در ساختار سلول های هپاتوسیت، تجمع رنگدانه های ماکروفاژی، گسیختگی سلول ها و اتساع فضای دیس، خونریزی و تجمع رنگدان های هموسیدرین و در بافت کلیه، تجمع و نفوذ لوکوسیتی، اتساع عروق، هایپرتروفی، تغییر ساختار و چروکیدگی سلول ها، انبساط گلومرولی و فقدان فضای بومن مشاهده شد. نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که بافت های کبد و کلیه در چنگر نوک سرخ باتوجه به دوره زمستان گذرانی حدوداً شش ماهه خود و آلودگی های موجود در تالاب انزلی، می توانند به عنوان شاخصی مناسب برای پایش تاثیرات آلودگی های موجود بوم سامانه هایی مثل تالاب انزلی، معرفی شوند.

کلیدواژه‌ها