تاثیر رنگ نور و دوره نوری برپارامترهای هماتولوژیک مولدین ماده استرلیاد (Acipenser ruthenus)

نویسندگان

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی اثر رنگ نور و دوره ی نوری بر پارامتر های خونی در ماهی مولد ماده استرلیاد انجام گرفت. در مجموع تعداد 36 عدد ماهی به مدت 6 ماه تحت تاثیر چهار تیمار، دو رنگ نور (آبی و قرمز) و دو دوره ی نوری (18L:6D)و (6L:18D) با شدت 150 لوکس؛در 3 تکرار قرار گرفتند.عامل های خونی شامل تعداد گلبول قرمز (RBC)، تعداد گلبولسفید(WBC)، غلظت هموگلوبین(Hb)، درصد هماتوکریت (Hct)، حجم متوسط گلبول قرمز(MCV)، مقدار وزن هموگلوبین در یک گلبول قرمز(MCH)و غلظت متوسط هموگلوبین گلبول قرمز (MCHC) طی سه مرحله تولید مثلی (پیش زرده سازی Previtellogenesis در ابتدای دوره، زرده سازیVitellogenesisدر اواسط دوره ورسیدگی نهایی Final maturationدر انتهای دوره) اندازه گیری شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که در هیچ یک از تیمار ها در بین عامل های مختلف هماتولوژیک اختلاف معنی دار مشاهده نشد (P> 0.05). با این وجود میزان Hct،Hb، MCV،MCHC MCH در اواسط دوره ی تولید مثلی(آذر ماه) بالاتر از اوایل و اواخر دوره تولیدمثلی بود (P<0.05). میزانRBC در سه مرحله تفاوت معناداری وجود نداشت (P> 0.05). نتایج حاکی از آن بود که تاثیر مرحله تولیدمثلی بر تاثیر نور بر پارامتر های هماتولوژیک غالب است.

کلیدواژه‌ها